О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Бургас, № 2039/23.08.2018г.

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на двадесет и трети август, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                                              СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д.№ 16 по описа за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на М.Д.Г. против заповед №БС-257/19.12.2017г. на началник на Затвора гр.Бургас.

В з.з. на 19.01.2018г. съдът е оставил жалбата без движение с подробни указания жалбоподателят да изправи нередовности, конкретно посочени в разпореждането – да представи доказателство за внесена д.т. в размер на 10 лв. по сметка на АСБ, да посочи какво е искането му до съда във връзка с оспорената заповед, да подпише жалбата си, в случай, че я поддържа. В разпореждането съдът е посочил срок, в който следва то да се изпълни.

На 02.02.2018г. по делото е постъпила молба от жалбоподателя М.Д.Г., с която иска да бъде освободен от плащането на държавна такса. Уточнил е, че жалбата му е за това, че началникът отказал да го прати в затворническо общежитие от открит тип. Към молбата е приложил декларация за липса на имущество и доходи и епикриза от 2016г.

Дори да се приеме, че Г. би бил освободен от заплащането на д.т. и с това би изпълнил първото указание в разпореждането за без движение, той не е изправил всички нередовности на жалбата – липсва посочване какво е искането му до съда във връзка с оспорената заповед, както и изрично изявление, че поддържа подадената жалба без подпис.

Съобщението с дадените указания е връчено лично на М.Д.Г. на 26.01.2018г. Законоустановения 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите изтича на 02.02.2018г. – петък, присъствен ден, като указанията не са изпълнени до настоящия момент.

Съдът намира, че са налице условията на АПК за прекратяване на съдебното производство по адм.дело №16/2018г. поради неотстраняване на нередовностите на жалбата в срок, което е процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото.

            По изложените съображения и на основание чл.158, ал.3, във вр. чл.150, ал.1, т.7 и 8 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на М.Д.Г. против заповед №БС-257/19.12.2017г. на началник на Затвора гр.Бургас, като нередовна.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №16/2018г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                      СЪДИЯ: