ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 07.02.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                            ХІ-ти административен  състав       

На седми февруари                                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев 

Административно дело номер 16 по описа за 2017 година

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕКОТЕРА РЕНТ“ ООД, редовно призован, се представлява от адвокат В., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

          ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при ЦУ на НАП гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт М., който представя пълномощно.

 

По ход на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

 

          ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Заявили сте, че обжалвате Ревизионен акт № Р-02002016003138-092-001/19.10.2016 г. Ревизионният акт, който е представен има разлика с една цифра.

АДВ. В.: Допусната е техническа грешка от нас. Заявявам, че оспорвам  Ревизионен акт № Р-02002016003138-091-001/19.10.2016 г.

Поддържам жалбата. Поддържам доказателствените искания, изложени от нас в жалбата. Моля да задължите Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас да представи покана по чл. 182 от ДОПК в оригинал, както и поддържаме искането за извършване на съдебно-графологическа експертиза на подписа върху нея на евентуално представена такава покана. С оглед направените от нас възражения в жалбата, че дружеството-жалбоподател не може да се квалифицира като предприятие в затруднение, моля да се приемат два броя справки, че дружеството няма задължения към датата на издаване на ревизионния акт.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата.

Относно искането да бъде представена покана по чл. 182 от ДОПК ако счетете, че същата следва да бъде представена, моля да задължите ТД на НАП – Бургас да я представи, тъй като ако е била съставена такава, тя се намира в ТД на НАП – Бургас, а същата не е подчинена на Дирекция „ОДОП“ – Бургас.

По отношение на доказателствата, моля да се приемат същите.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка по делото, както и двете доказателства, представени от адв. В. в днешно съдебно заседание – справка за общите задължения на жалбоподателя към 19.10.2016 г.

По искането за задължаване на ответника или трето лице да представи покана по чл. 182 от ДОПК за задълженията на дружеството възникнали със справка-декларация за ноември 2013 година, съдът счита следното:

От материалите по ревизионното производство се установява, че задължението на дружеството по ЗДДС за ноември 2013 г. е било изпълнено през 2014 г. Част от него е изпълнено чрез прихващане по АПВ, а друга част е внесена ефективно в държавния бюджет.

Съдът счита, че липсата или наличието на покана по чл. 182 от ДОПК е обстоятелство, което е неотносимо към спора. Искането на процесуалния представител на жалбоподателя за снабдяване с тази покана е обусловено от тълкуването, което дава той на разпоредбата на чл. 182 от ДОПК. Настоящият съдебен състав обаче не тълкува нормата по начина, по който това е описано в жалбата и счита, че изготвянето на покана по чл. 182 от ДОПК до жалбоподателя не е предпоставка за приемане на конкретно публично правно задължение         като „подлежащо на принудително изпълнение”. В този смисъл, съдът счита, че искането е неоснователно, като неоснователно е и свързаното с него искане за извършване на съдебна експертиза на подпис върху евентуално представено доказателство – покана.

С оглед на изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ искането за представяне на покана по чл. 182 от ДОПК за задълженията по СД за месец ноември 2013 г. по ЗДДС.

ОТХВЪРЛЯ искането за извършване на съдебна експертиза.

 

АДВ. В.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Предвид изявленията на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания:

АДВ. В.: Уважаеми г-н Съдия, молим да уважите жалбата и да отмените ревизионния акт, както и потвърждаващото го решение на директора на Дирекция „ОДОП“ – Бургас. Считаме, че с оглед разпоредбата на чл. 167, ал. 1 от ЗКПО са регламентирани общите условия за преотстъпване на корпоративен данък, като тези „общи условия“ могат да се прилагат при общи данъчни облекчения по ЗКПО, които не представляват държавна помощ. Считаме, че неправилно е начислено задължението, като не е признато правото на приспадане за земеделски производител и молим да бъде отменен ревизионния акт.

Моля да ни бъде дадена възможност да изложим нашите подробни аргументи в писмени бележки.

Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски, изразяващи се в адвокатски хонорар, за което представям договор за правна помощ и извлечения от разплащателна сметка.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения сме изложили в решението на директора на Дирекция „ОДОП“ – Бургас.

Условията по чл. 167 от ЗКПО са общи и касаят всички облекчения, които могат да се ползват по чл. 189б от ЗКПО, което е логично такива облекчения да се дават на изрядните данъкоплатци, отговарящи на чл. 167 от ЗКПО.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 1269 лв.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт.

ДАВА 7-дневен срок на процесуалния представител на жалбоподателя за представяне на писмени бележки.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.15 часа.

 

 

 

        СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: