ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 23.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и трети юни                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 16 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Главно управление строителство и възстановяване” ЕАД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника - директор на Дирекция „Местни данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт М., надлежно упълномощен, с представено на л.60 от делото пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че на 04.05.2015г. и на 11.06.2015г. по делото са постъпили писмени доказателства от ответника във връзка със задължение, което съдът му вмени в предходно съдебно заседание.

ДОКЛАДВА, че на 04.05.2015г. жалбоподателя, на адреса посочен от него в жалбата, е получил съобщение от съда, отразяващо вменено му с протоколно определение от 21.04.2015г. задължение в 7-дневен срок от съобщаването писмено да посочи на съда, оспорва ли предоставянето на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа и чистотата на териториите за обществено ползване през периода засегнат от процесното АУЗД.

В указания срок, както и до настоящия момент, отговор от жалбоподателя не е получен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Представям и моля да приемете декларация по чл.14 от ЗМДТ, с която приобретателят на имота го е декларирал в местната служба, като към тази декларация е приложен документ за собственост, като с това искам да докажа, че за периодите жалбоподателя безспорно има качеството на задължено лице.

Нямам други доказателствени искания, да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства съгласно опис на л.79 от делото, както и представената справка вх.№ 5493/11.06.2015г., ведно с приложенията към нея и представеното в днешното съдебно заседание копие от декларация по чл.14 от ЗМДТ с рег.инд. 70-00-542/22.01.2015г., подадена от „Атлиман – клуб” ЕООД.

 

Поради липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата, тъй като в това производство твърденията на жалбоподателя останаха недоказани. Напротив, доказано е нашето твърдение, че жалбоподателя има качеството на задълженото лице през периодите, посочени в акта, какъвто е и основния спор по делото.

Моля, този жалбоподател да бъде осъден за разноски – възнаграждение на юрисконсулт.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: