РЕШЕНИЕ

 

№………….                    дата 07 юли 2011 год.                   град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,   ІХ-ти състав,

в публично заседание на 27 юни 2011 год.,

 в следния състав:

 

                                                                         Съдия:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                         

Секретар: К.Л.

Прокурор: Станимир Христов

 

разгледа адм. дело № 16 по описа за 2011 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.156 и сл. от ДОПК.

         Предмет на оспорване е Ревизионен акт № 281000612/09.07.2010г., издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Бургас,  потвърден с Решение № РД-10-376/06.12.2010г. на директор на Дирекция “ОУИ” – Бургас, с който, в тежест на  жалбоподателя “Изгрев-ГИ-Иванови и сие” ООД, гр.Ямбол, е установено допълнително задължение за ДДС в резултат на отказано право на данъчен кредит в данъчни периоди м.07, м.08.2007 год., м.02, м.05, м.08, м.09, м.12.2008 год., м.01., м.05, м.07, м.08.2009 год. по фактури, издадени от доставчиците “Атаси” ООД, “Агро инвест 1” ЕООД, “Милена 97” ЕООД, “Кайне” ООД, “Равен” ЕООД, “Ди просвет” ЕООД и “Еврофокс” ЕООД, като общият размер на установеното публично задължение е 106 857,07 лв. и е начислена съответната лихва за забава. 

         Жалбоподателят “Изгрев-ГИ-Иванови и сие” ООД оспорва фактическите констатации на органа по приходите за липса на реални доставки по фактурите, издадени от доставчиците, по които е отказано правото на данъчен кредит. Възразява, че органът по приходите е изследвал обстоятелства, които нямат отношение към упражненото право на данъчен кредит, като правомерността на начисляването на данъка следва да бъде установена само по отношение на прекия доставчик, а установяването произхода на стоката, както е процедирал органа по приходите, не е сред обстоятелствата, които да обосноват липсата на реални доставки. Иска се отмяна на ревизионния акт, както и присъждане на разноските  по делото.

         В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от пълномощници, които поддържат подадената жалба на сочените в нея основания, ангажират допълнителни доказателства.

         Ответникът се представлява от юрисконсулт, който оспорва основателността на жалбата, като поддържа становището, че жалбоподателя и неговите доставчици не установяват по един безспорен начин реалното извършване на сделките, като не доказват нито предаването на стоката, нито нейното транспортиране,  претендира възнаграждение.

         Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас, встъпил в процеса, с оглед защита на значим обществен интерес, дава заключение за неоснователност на жалбата.

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна и депозирана в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество, е частично основателна.

Установява се по делото, че със Заповед № 900419/30.12.2009г. на началник сектор Дирекция “Контрол” при ТД на НАП – Бургас, изменена по отношение на срока на извършване на ревизията с множество последващи заповеди, е възложено извършването на ревизия на търговското дружество “Изгрев-ГИ-Иванови и сие” СД (настъпило правоприемство в хода на ревизията от “Изгрев-ГИ-Иванови и сие” ООД), с предметен обхват и ревизирани периоди – задължения за данък върху добавената стойност за периода 27.12.2006г. – 31.10.2009г.

Резултатите от ревизията са обобщени в съставен РД № 1000612/25.05.2010г., като въз основа на съдържащите се в него фактически констатации е издаден процесният РА  № 281000612/09.07.2010г., с който, в тежест на търговското дружество, са установени допълнителни задължения за ДДС, в резултат на отказано право на данъчен кредит поради липса на реалност на доставките и неправомерно начисляване на данъка, упражнено в данъчни периоди м.07, м.08.2007 год., м.02, м.05, м.08, м.09, м.12.2008 год., м.01., м.05, м.07, м.08.2009 год. по фактури, издадени от доставчиците “Атаси” ООД, “Агро инвест 1” ЕООД, “Милена 97” ЕООД, “Кайне” ООД, “Равен” ЕООД, “Ди просвет” ЕООД и “Еврофокс” ЕООД. При оспорването по административен ред, ревизионният акт е потвърден изцяло с Решение № РД-10-376/06.12.2010г. на директора на Дирекция “ОУИ” – Бургас.

Органът по приходите е отказал упражняване правото на данъчен кредит от жалбоподателя “Изгрев-ГИ-Иванови и сие” ООД по фактурите, издадени от неговите доставчици “Атаси” ООД, “Агро инвест 1” ЕООД, “Милена 97” ЕООД, “Кайне” ООД, “Равен” ЕООД, “Ди просвет” ЕООД и “Еврофокс” ЕООД, като за всички доставчици е приел, че издадените от тях фактури не удостоверяват реално извършени доставки на родово определени вещи – кориандър, поради което е приел, че начисления в издадените фактури ДДС е неправомерно начислен по смисъла на чл.70, ал.5 от ЗДДС, с оглед на което е установил допълнителни публични задължения в данъчните периоди, в които са издадени фактурите. Органът по приходите е проследил произхода на стоката, като в тази връзка е изследвал движението на стоките при предходните доставчици, за които също е установил, че не се установява реалност на техните доставки към преките доставчици.  

Установява се по делото, че от “Атаси” ООД към жалбоподателя  “Изгрев-ГИ-Иванови и сие” ООД са издадени фактура № 41/31.07.2007г. за доставка на стоки – 10т. кориандър на стойност 8800 лв., начислен ДДС в размер на 1760 лв., фактура № 46/10.08.2007г. за доставка на стоки – 18,5т. кориандър на стойност 15170 лв., начислен ДДС в размер на 3034 лв., фактура № 78/09.09.2008г. за доставка на стоки – 28т. кориандър на стойност 35000 лв., начислен ДДС в размер на 7000 лв., фактура № 90/21.01.2009г. за доставка на стоки – 44т. кориандър на стойност 46640 лв., начислен ДДС в размер на 9328 лв. и фактура № 91/29.01.2009г. за доставка на стоки – 22т. кориандър на стойност 22880 лв. с начислен ДДС в размер на 4576 лв. Правото на данъчен кредит по горните фактури е упражнено от жалбоподателя до размера на начисления по тях косвен данък – общо в размер на 25 698 лв. В хода на ревизионното производство органът по приходите е проследил и анализирал стоковия поток по спорните доставки на “Атаси” ООД, като в тази връзка са изследвани и предходните доставчици на дружеството – “Милена 97” ЕООД и “Ди просвет” ЕООД, за които е установено, че не доказват реално извършени доставки към прекия доставчик “Атаси” ООД.

Доставчикът “Ревен” ООД е издал към жалбоподателя “Изгрев-ГИ-Иванови и сие” ООД фактура № 65/30.05.2009г., с предмет на доставката – 11,453т. кориандър, на стойност 11453 лв. и начислен ДДС - 2290 лв., в какъвто размер е упражнен данъчния кредит. За доказване произхода на стоката органът по приходите е изследвал предходния доставчик “Димана” ЕООД, за който е установил, че не е извършил реална доставка към прекия доставчик “Ревен” ООД.

Доставчикът “Ди просвет” ООД е издал към жалбоподателя “Изгрев-ГИ-Иванови и сие” ООД фактура № 68/27.05.2009г., с предмет на доставката – 54,166т. кориандър, на стойност 54166 лв. и начислен ДДС – 10833,20 лв., фактура № 64/21.05.2009г., с предмет – 70т. кориандър, на стойност 70000 лв., начислен ДДС в размер на 14000 лв. и фактура № 63/18.05.2009г., с предмет на доставката – 60т. кориандър, на стойност 60000лв. и начислен ДДС – 12000лв. Изследвани са предходните доставчици – физически лица, производители на кориандър – Антоанета Керенчева, Радка Господинова, Йорданка Драгнева, Христин Христов, по отношение на които също е направен извод за нереалност на извършените от тях продажби към прекия доставчик “Ди просвет” ООД.

Доставчикът “Еврофокс” ЕООД е издал към жалбоподателя “Изгрев-ГИ-Иванови и сие” ООД фактура № 307/22.07.2009г., с предмет на доставката – 11,100т. кориандър, на стойност 8547 лв. и начислен ДДС – 1709,40 лв., фактура № 309/24.07.2009г., с предмет – 14,260т. кориандър, на стойност 11257,40 лв., начислен ДДС в размер на 2251,48 лв., фактура № 312/28.07.2009г., с предмет на доставката – 38,360т. кориандър, на стойност 29537,20лв. и начислен ДДС – 5907,44лв. и фактура № 316/01.08.2009г. с предмет на доставката – 32,860т. кориандър и начислен ДДС в размер на 4929 лв. Изследвани са предходните доставчици “Демаг” ЕООД и “Комекс” ЕООД, за които при извършената насрещна проверка органът по приходите е констатирал, че не са извършили реални доставки към прекия доставчик “Еврофокс” ЕООД.

Ревизионният акт е незаконосъобразен, в частта относно, установените допълните задължения за ДДС в данъчните периоди, в които е отказано упражняване правото на данъчен кредит от жалбоподателя “Изгрев-ГИ-Иванови и сие” ООД, по фактурите, издадени от горните доставчици “Атаси” ООД,  “Равен” ЕООД, “Ди просвет” ЕООД и “Еврофокс” ЕООД.

По делото беше назначена и изслушана съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която, след проучване, проверка и представените документи в счетоводствата на жалбоподателя “Изгрев-ГИ-Иванови и сие” ООД и доставчиците “Атаси” ООД, “Равен” ЕООД, “Ди просвет” ЕООД и “Еврофокс” ЕООД констатира, че всички фактури, издадени от тези доставчици са отразени в дневниците им за продажби, включени са в справките им декларации за съответните данъчни периоди, в които са издадени, а ДДС е начислен съгласно изискванията на чл.86 от ЗДДС. По всички издадени фактури плащането е извършено по банков път, за което са представени банкови бордера. Проследило е превозването на стоките за всеки един от доставчиците, като доставчикът “Атаси” ООД, който е извършвал превоза на стоките за своя сметка е представил договори за наем на товарни автомобили  и ремаркета, а именно – договор сключен с „Бултранс-Т”ЕООД за товарен автомобил Скания с рег.№ А9873ВК ведно с ремарке А1579ЕЕ, два договора сключени с ЕТ „Павлик –Павел Павлов” за товарни автомобили Скания с рег№ СТ 7234СА и Скания СТ 2734 ЕН, както и два договора сключени с ЕТ „Генчо Георгиев Георгиев” за товарно ремарке с рег. № СТ2798ЕХ и товарен автомобил Скания с рег.№ СТ 0064СН. Издадени са пътни листи и съставени товарителници, подробно описани в констативната част на заключението – т.1.3 в табличен вид, съдържащи номер, дата и място на съставянето им, място на товарене и разтоварване, автомобилът, с който е извършен превоза, както и фактурите, за които се отнасят. 

Доставчикът “Ревен” ООД е представил договор с жалбоподателя за закупуване на фактурираното количество кориандър, като превоза на доставката по издадената от този доставчик фактура е осъществен от наета от жалбоподателя транспортна фирма – “ВДВ” ЕООД, като транспортът е извършен с товарен автомобил с рег. № У3926АА, с издадена фактура за превоза № 38/08.06.2009г. Доставчикът е представил приемо-предавателен протокол  от 30.05.2009г. за 184т. кориандър., както и кантарна бележка от 03.06.2009г. за 11.45т. кориандър. Установено е, че дружеството е вписано в регистъра на търговците на зърно.

Доставчикът “Ди просвет” ООД е представил договор, сключен с жалбоподателя за продажба на 184 т. кориандър, като превоза на стоката е осъществен от наета транспортна фирма от жалбоподателя - „ВДВ”ЕООД, която е извършила транспорта с товарен автомобил с рег.№ У3926АА, както и е извършен превоз с товарен автомобил, собственост на жалбоподателя - Волво с рег.№ У2938КК, с ремарке Кесборер с рег.№ У2067ЕЕ. За този доставчик също са представени товарителници, конкретно описани като номера, дата на издаването им, място на товарене и разтоварване, автомобилите, с които е транспортирана стоката, както и съответстващите им фактури.

Доставчикът е представил и кантарна бележка от 18.05.2009г. за доставка на 32,780т. кориандър, кантарна бележка от 19.05.2009г. за доставка на 33,340т. кориандър, кантарна бележка от 20.05.2009г. за доставка на 33,360т. кориандър, кантарна бележка от 21.05.2009г. за доставка на 33,380т. кориандър, кантарна бележка от 22.05.2009г. за доставка на 33,000т. кориандър, кантарна бележка от 22.05.2009г. за доставка на 34,380т. кориандър, кантарна бележка от 27.05.2009г. за доставка на 32,960т. кориандър, кантарна бележка от 27.05.2009г. за доставка на 35,460т. кориандър, кантарна бележка от 29.05.2009г. за доставка на 32,520т. кориандър, кантарна бележка от 03.06.2009г. за доставка на 33,240т. кориандър, кантарна бележка от 06.06.2009г. за доставка на 20,600т. кориандър.

Доставчикът “Еврофокс” ЕООД е представил документи за превоза на стоката, извършен с наети товарни автомобили, за които е представил договори за наем, сключени с Йордан Никлев за товарен автомобил Самосвал с рег.№ СТ6761СМ,, с Валентин Никлев за ремарке за товарен автомобил с рег.№ СТ8796ЕХ, с Добри Колев за товарен автомобил Самосвал с рег.№ СТ6796СН и за ремарке за товарен автомобил с рег.№ СТ9223ЕХ. Установено е, че е вписан в Регистъра на търговците на зърно.

В резултат на горните фактически установявания, съдът намира изводът на органа по приходите за нереалност на фактурираните от доставчиците “Атаси” ООД,  “Равен” ЕООД, “Ди просвет” ЕООД и “Еврофокс” ЕООД доставки на стоки – кориандър, за необоснован, като въз основа на събраните в хода на съдебното производство доказателства може да се направи извод за реално осъществени доставки по фактурите на тази група доставчици.

Наличието на реално осъществена доставка по смисъла на чл. 6 от ЗДДС е предвидено като изискване за възникване право на данъчен кредит. Съгласно тази норма доставка на стока по смисъла на този закон е прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стоката. Следователно, наличието на реално осъществена доставка е предпоставка за възникване право на данъчен кредит и изпълнението й следва да бъде проверено, за да бъде направена преценка дали ревизираният субект има право на приспадане на данъчния кредит, който е декларирал в подадената справка-декларация. При преценката, дали удостоверената с фактурата доставка е реално осъществена, следва да бъдат взети предвид всички факти и обстоятелства, които пряко или косвено имат значение за установяване на доставката.

Предмет на спорните доставки са родово определени вещи, правото на собственост върху които се прехвърля чрез извършването на концентрация, респ. чрез предаването им съобразно нормата на чл.24, ал.2 от ЗЗД на купувача. В случая, данъчният орган формира извод за недоказаност на реалността на процесните доставки единствено поради проследеното предходно движение на стоката между отделните доставчици. Сам по себе си фактът на движение на стоката не може да обоснове извод за нереалност на процесните доставки. От друга страна, ревизираното лице и неговия пряк доставчик са представили извлечения от счетоводната документация, товарителници за извършен транспорт, пътни листи, кантарни бележки, платежни документи за извършените плащания по доставките, които по никакъв начин не са коментирани и обсъдени от органа по приходите, т.е. изводът за нереалност на доставка е направен единствено поради неустановено движение на стоките между отделни доставчици, без да се вземат предвид сочените налични документи, които да се анализират и въз основа на тях да се извеждат фактически изводи за реалност на доставките. Вярно е, че те по естеството си представляват частни свидетелстващи документи, които имат само формална доказателствена сила, но те от една страна не са оспорени, а от друга страна вписаните в тях обстоятелства се установяват и от констатациите на вещото лице, а и също така преценени с оглед на всички други данни по делото, не се намират в противоречие с тях.  По делото не е спорно и органът по приходите няма констатации за нередовности при счетоводното оформяне на доставките, поради което следва да се приемат за безспорни заприходяването при получателя на доставеното количество стоки въз основа на издадените фактури, както и последващата им реализация в облагаеми доставки.

Така описаните обстоятелства, преценявани и анализирани в своята съвкупност, в своята логическа последователност и взаимна обвързаност, и обсъдени ан блок, могат да обосноват извод за реалното прехвърляне на собственост върху родово определени вещи – процесните количества кориандър, извършени от доставчиците “Атаси” ООД,  “Равен” ЕООД, “Ди просвет” ЕООД и “Еврофокс” ЕООД. Ето защо и изхождайки от горните мотиви, съдът приема, че спорните доставки на стока по фактурите на тези доставчици, са реални по смисъла на чл.6 от ЗДДС и за тях е възникнало данъчно събитие по смисъла на чл.25 от с.з., данъкът по процесните фактури, съответстващ на стойността на стоките е начислен правомерно, поради което за жалбоподателя е възникнало правото на данъчен кредит по тези доставки по реда на чл.68 от ЗДДС. Съдът преценява извода на данъчния орган за липса на реална доставка на тази стока, за необоснован, тъй като същият е формиран едностранчиво, реалността е преценявана само с оглед движението на стоките спрямо предходни доставчици, без да се вземат предвид и анализират в съвкупност всички други действия и документи, съпътстващи доставките.

Отделно от това, единственото основание, за да бъде отказан данъчния кредит, е спорната предпоставка за реалност на фактурираната доставка и доколкото предметът на проверката се ограничава само до пряката доставка, произходът на стоката е ирелевантен и в този смисъл, проследяването на движението на стоката при другите предходни доставчици е неотносимо към правото на данъчен кредит и не може да влияе върху упражняването му, а още по-малко да бъде единствено основание за отказ да се признае данъчния кредит. След като по делото са налице доказателства, чрез които се установява осъществяването на пряката доставка, то липсата на доказателства за осъществяването на предходните доставки не може да обуслови извод, че не е осъществена и пряката. В разпоредбите на ЗДДС касаещи правото на данъчен кредит няма изискване да бъде установен произходът и движението на стоката.

На основание горните мотиви ревизионният акт следва да бъде отменен в тази негова част, в която са установени допълни задължения за ДДС, в резултат на отказано право на данъчен кредит по доставките на “Атаси” ООД,  “Равен” ЕООД, “Ди просвет” ЕООД и “Еврофокс” ЕООД, а именно –  в данъчен период м.07.2007г. установено задължение за ДДС в размер на 1760 лв., в данъчен период м.08.2007г. установено задължение за ДДС в размер на 3034 лв., в данъчен период м.09.2008г. установено задължение за ДДС в размер на 7000 лв., в данъчен период м.01.2009г. установено задължение за ДДС в размер на 13904 лв., в данъчен период м.05.2009г. установено задължение за ДДС в размер на 39123,80 лв., в данъчен период м.07.2009г. установено задължение за ДДС в размер на 3960,88 лв. и в данъчен период м.08.2009г. установено задължение за ДДС в размер на 10836,44 лв. С оглед извода за неправилно установено публично задължение за ДДС, недължимо е и акцесорното задължение за начислените лихви.

По отношение на доставчиците “Агроинвест 1” ЕООД, “Милена 97” ЕООД и “Кайне” ООД органът по приходите е установил, че те не могат да бъдат открити на декларираните от тях адреси, не са представили изисканата от тях информация, обяснения и писмени документи, с оглед на което ревизиращият екип е приел, че не са налице доказателства за реално осъществени доставки от тези търговци към жалбоподателя “Изгрев-ГИ-Иванови и сие” ООД, поради което е отказал да признае правото на данъчен кредит, упражнено по издадените от тях фактури.

Доставчикът “Агроинвест 1” ЕООД е издал към жалбоподателя “Изгрев-ГИ-Иванови и сие” ООД фактура № 148/05.02.2008г., с предмет на доставката – 23т. кориандър, на стойност 40365 лв. и начислен ДДС – 8073 лв., фактура № 154/06.02.2008г., с предмет на доставката – 23т. кориандър, на стойност 41400 лв., начислен ДДС в размер на 8280 лв. и фактура № 228/08.04.2008г., с предмет на доставката – 18,915т. кориандър, на стойност 34992,75лв. и начислен ДДС – 6998,55лв. При извършената насрещна проверка в хода на ревизията доставчикът не е открит на декларирания адрес, освен фактурата не са представени други документи, както и доказателства за извършени плащания.     

Доставчикът “Милена 97” ЕООД е издал към жалбоподателя “Изгрев-ГИ-Иванови и сие” ООД фактура № 259/12.08.2008г., с предмет на доставката – 20т. кориандър, на стойност 16000 лв. и начислен ДДС – 3200 лв., като впоследствие е издадено ДКИ към фактурата № 267/31.08.2008г.  на стойност 3168 лв. и съответстващ ДДС – 633,60 лв. При извършената насрещна проверка в хода на ревизията този доставчик е представил копия от извлечения от счетоводни регистри, от които е установено, че не са осчетоводени постъпилите суми за платения ДДС по фактура № 259/12.08.2008г., както и сумите по издаденото кредитно известие. От приложеното копие на регистър “дневник за продажбите” за периода м.08.2008г. е констатирано, че е записан различен ИН по ДДС, поради което органът по приходите е приел, че предоставената информация касае друго задължено лице.

Доставчикът “Кайне” ООД е издал към жалбоподателя “Изгрев-ГИ-Иванови и сие” ООД фактура № 67/13.11.2008г., с предмет на доставката – 5,5т. заготвен кориандър, на стойност 6600 лв. и начислен ДДС – 1320 лв.  При извършената насрещна проверка в хода на ревизията този доставчик не е открит на декларирания адрес, освен фактурата не са представени други документи – такива, установяващи транспортиране и предаване на стоката.

Ревизионният акт е законосъобразен, в частта относно, установените допълнителни задължения за ДДС в данъчните периоди, в които е отказано упражняване правото на данъчен кредит от жалбоподателя “Изгрев-ГИ-Иванови и сие” ООД, по фактурите, издадени от горните доставчици “Агроинвест 1” ЕООД, “Милена 97” ООД и “Кайне” ООД.

По делото беше назначена и изслушана съдебно-икономическа експертиза, вещото лице, по която установи, че фактурите, издадени от тази група доставчици са отразени в дневниците им за продажба и в справките-декларации за съответните данъчни периоди, в които са издадени, както и ДДС е начислен съгласно изискванията на чл.86 от ЗДДС. По данни предоставени от жалбоподателя, фактурите, издадени от “Агроинвест 1” ЕООД и “Милена 97” ООД са заплатени в брой, за което са издадени касови бонове. Относно фактурата на “Кайне” ООД вещото лице не е констатирало данни за извършване на плащания. За тримата доставчици не са представени документи – съставени товарителници, пътни листи, наем на превозни средства, приемо-предавателни протоколи за предаване на стоките, кантарни бележки за приемането им, поради което вещото лице не може да провери и анализира фактическите отношения, свързани с транспортирането и предаване на стоката.

С оглед на така констатираното и поради липса на доказателства, извън издадените фактури, установяващи правнозначимите факти, свързани с транспортиране на стоките и доставянето им на жалбоподателя, обоснован е изводът на органа по приходите, че по отношение на доставчиците “Агроинвест 1” ЕООД, “Милена 97” ООД и “Кайне” ООД не се установява реалност на фактурираните от тях доставки и този извод не се опровергава в хода на процеса. След като не се установяват реални доставки по смисъла на чл.6, ал.1 от ЗДДС, правилен е изводът, че в случая не е възникнало данъчно събитие по смисъла на чл.25, ал.1 и ал.2 от с.з., поради което и не са налице предпоставките за възникване правото на данъчен кредит по смисъла на чл.68 и чл.69 от ЗДДС, с оглед на което данъкът е неправомерно начислен по смисъла на чл.70, ал.5 от ЗДДС.

Жалбата, в тази нейна част, относно отказаното право на данъчен кредит в периодите м.02.2008г., м.05.2008г., м.08.2008г. и м.12.2008г., по фактури, издадени от доставчиците “Агроинвест 1” ЕООД, “Милена 97” ООД и “Кайне” ООД, поради липса на реални доставки, следва да се отхвърли като неоснователна. 

На основание горните мотиви ревизионният акт следва да бъде отменен в частта, в която са установени допълнителни задължения за ДДС в данъчни периоди м.07.2007г. - ДДС в размер на 1760 лв., в данъчен период м.08.2007г. - ДДС в размер на 3034 лв., в данъчен период м.09.2008г. - ДДС в размер на 7000 лв., в данъчен период м.01.2009г. - ДДС в размер на 13904 лв., в данъчен период м.05.2009г. - ДДС в размер на 39123,80 лв., в данъчен период м.07.2009г. - ДДС в размер на 3960,88 лв. и в данъчен период м.08.2009г. - ДДС в размер на 10836,44 лв., а в останалата й част жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна. При този изход на процеса, при обжалван материален интерес в размер на 123 537,21 лв., уважена част на жалбата в размер на 89 992,84 лв., документирани разноски за жалбоподателя в размер на 550 лв., отхвърлена част на жалбата в размер на 33 553,37 лв., разноски за ответника в размер на 2921 лв., в полза на жалбоподателя следва да бъдат присъдени разноски в размер на 401 лв., а в полза на ответната страна – в размер на 793 лв., които след извършване на компенсация следва да бъдат присъдени само в полза на ответната страна до размер от 392 лв.

Ръководен от горните мотиви и на основание чл.160, ал.1 от ДОПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ е Ревизионен акт № 281000612/09.07.2010г., издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Бургас,  потвърден с Решение № РД-10-376/06.12.2010г. на директор на Дирекция “ОУИ” – Бургас, В ЧАСТТА, относно установени допълнителни задължения за ДДС в данъчни периоди м.07.2007г. - ДДС в размер на 1760 лв., в данъчен период м.08.2007г. - ДДС в размер на 3034 лв., в данъчен период м.09.2008г. - ДДС в размер на 7000 лв., в данъчен период м.01.2009г. - ДДС в размер на 13904 лв., в данъчен период м.05.2009г. - ДДС в размер на 39123,80 лв., в данъчен период м.07.2009г. - ДДС в размер на 3960,88 лв. и в данъчен период м.08.2009г. - ДДС в размер на 10836,44 лв., ведно с начислените лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Изгрев-ГИ-Иванови и сие” ООД, гр.Ямбол против Ревизионен акт № 281000612/09.07.2010г., издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Бургас,  потвърден с Решение № РД-10-376/06.12.2010г. на директор на Дирекция “ОУИ”, В ЧАСТТА, относно установени допълнителни задължения за ДДС в данъчни периоди м.02.2008г. - ДДС в размер на 8073 лв., в данъчен период м.05.2008г. - ДДС в размер на 15278,55 лв., в данъчен период м.08.2008г. - ДДС в размер на 2566,40 лв. и в данъчен период м.12.2008г. - ДДС в размер на 1320 лв., ведно с начислените лихви за забава, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

ОСЪЖДА “Изгрев-ГИ-Иванови и сие” ООД, гр.Ямбол, Ж.К. “Диана”, бл.12, вх.Г, ет.8, ап.90 да заплати на Дирекция “ОУИ” – Бургас при ЦУ на НАП сумата от 392 лв. разноски по делото.

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                    СЪДИЯ: