ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 14.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На четиринадесети април                                две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 16 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Д.С.С., Д.Т.К. и А.С.С., редовно призовани, не се явяват. Вместо тях се явява адвокат Д., редовно упълномощена от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Р., редовно упълномощена от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам представената жалба от името на доверителите ми, както и доказателствените искания, направени в нея, а именно допускането на съдебно-техническа експертиза, като наред с това представям писмено становище, в което съм уточнила въпросите, както и  съм взела становище по представените от Община Бургас писмени доказателства. В частност оспорвам два от документите, а именно извадка от ПРЗ и скица-извадка № 257/08.12.2009 година. Неправилно е отразен бившият парцел ІV и това не е точно неговото местонахождение. По отношение на извадката, в същата се сочи недействащ план, а в нея е посочена и част от уличната регулация, като заявявам, че уличната регулация не е нанесена върху бившия парцел VІ. Това е видно и при съпоставяне на двата документа, тъй като се вижда, че различни части от имота попадат в улична регулация. В тази връзка представям скица, която по искане на доверителите ми е издадена в един предходен момент, в която е отразено, че този имот е бивш парцел VІІ. Тъй като не се виждат съседни имоти, а и според моите клиенти това не е месторазположението на бившия имот VІ.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Не се противопоставям на искането за извършване на съдебно-техническа експертиза.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме доказателствата, представени с жалбата и административната преписка, както и представената в днешно съдебно заседание скица-извадка № 237/16.10.2009 година, съставена от Община Бургас.

Следва да бъде уважено искането за назначаване на експертиза, формулирано в жалбата, заедно с уточненията и допълнителните въпроси, поставени в писмено становище, депозирано в днешно съдебно заседание.

Следва да бъде задължена Община Бургас да представи или оригинал, или четлив препис от Заповед № 98/01.06.1973 година.

С оглед изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка  и представената в днешно съдебно заседание скица-извадка № 237/16.10.2009 година, съставена от Община Бургас.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени в жалбата и тези в становище от адвокат Димова, представено в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 350 лева, които да се внесат в 7-дневен срок от днес от жалбоподателите.

За вещо лице НАЗНАЧАВА инж. Т. Ч.

ЗАДЪЛЖАВА Община Бургас в 14-дневен срок от днес да представи или оригинал, или четлив препис от Заповед № 98/01.06.1973 година.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 16.06.2010 година от 10:30 часа, за която дата страните уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: