Р Е Ш Е Н И Е

№ 252

гр. Бургас, 05.03.2009 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС                                                       ХIІІ състав

на пети февруари две хиляди и девета година

в съдебно заседание в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

                     ЧЛЕНОВЕ: 1/ П.С.

                                              2/ Ю.Р.

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: С.Х.

като разгледа докладваното от съдия Р. кнах дело номер 16 по описа за 2009 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

С Решение № 1153 от 19.11.2008 г., постановено по нахд № 2877/2008 г. по описа на Бургаския районен съд, е изменено Наказателно постановление № ДАИ-0000081/22.08.2008 г. на директора на дирекция “ДАИ” към ИА “Автомобилна администрация” , с което на В.И.П. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв.  за административно нарушение по чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози (ЗАвтП), като глобата от 1000 лв. е намалена на 500 лв.

Посоченото по-горе решение е обжалвано с касационна жалба от административнонаказаното лице с искане решението на съда да бъде отменено, като вместо него бъде постановено друго, с което да се отмени наказателното постановление. В касационната жалба се поддържа, че първоинстанционното решение е постановено при нарушение на материалния закон, тъй като в процесното наказателно постановление извършеното административно нарушение е неправилно квалифицирано по чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАвтП.

Процесуалният представител на касатора поддържа жалбата на изложените в нея основания.

Ответникът не изпраща процесуален представител и не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура изразява становище за неоснователност на касационната жалба.

Административен съд-Бургас, като взе предвид събраните по делото доказателства, доводите на страните и посочените касационни основания в жалбата, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК и от процесуално легитимирано лице, с оглед на което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, касационната жалба е основателна.

Видно от съдържанието на наказателното постановление административнонаказателната отговорност на В.И.П. е ангажирана за това, че на 11.07.2008 г. около 15.35 ч. в Бургаски минерални бани като водач на товарен автомобил марка Мерцедес Актрос с рег. № СА 8659 МА, извършващ превоз за собствена сметка на фракция 0/40 от кариера с. Банево е управлявал автомобил, оборудван с дигитален тахограф Сименс модел 1381 с идентификационен номер 10700000038, без да притежава карта на водач.

За извършеното административно нарушение на лицето е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв. по чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАвтП. Съгласно посочената разпоредба водач на моторно превозно средство, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари без редовно издадени лиценз, разрешение, документ за регистрация или други документи, които се изискват от този закон и от подзаконовите нормативни актове по прилагането му, се наказва със глоба от 500 до 1500 лв. - при първо нарушение. В съдебното производство е представено заверено копие на карта на водача, издадена на името на касатора със срок на валидност 08.01.2008 г. – 07.01.2013 г. Видно от датата на установяване на административното нарушение, към този момент картата на водача е била валидна. Посоченото доказателство е от съществено значение за решаване на спора, тъй като ЗАвтП съдържа самостоятелен състав на административно нарушение, установен в чл. 93, ал. 2 от ЗАвтП, съгласно чиято разпоредба водач на моторно превозно средство, който извършва обществен превоз на пътници и товари и не представи в момента на проверката издадения лиценз, разрешението, документа за регистрация или други документи, които се изискват от този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, се наказва с глоба до 50 лв. Предвид изложеното в случая е безспорно установено извършването на административно нарушение по чл. 93, ал. 2 от ЗАвтП и тази разпоредба е била приложима при квалификацията на деянието в акта и в наказателното постановление. Наказателното постановление е издадено при неизяснена фактическа обстановка, което е довело до неправилно приложение на материалния закон и като е изменил размера на наложената с него глоба вместо да го отмени, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено и вместо него следва да бъде постановено друго, с което да се отмени наказателното постановление.

При този изход на делото на касатора следва да бъдат присъдени разноските, извършени по водене на делото пред касационната инстанция, възлизащи на 100 лв. адвокатско възнаграждение.

Водим от горното и на основание чл. 222, ал. 1 от АПК, Административен съд – Бургас, ХIІІ  състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 1153 от 19.11.2008 г., постановено по нахд № 2877/2008 г. по описа на Бургаския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ДАИ-0000081/22.08.2008 г. на директора на дирекция “ДАИ” към ИА “Автомобилна администрация”, с което на В.И.П. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв.  за административно нарушение по чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози.

ОСЪЖДА ИА “Автомобилна администрация” да заплати в полза на В.И.П. *** извършените разноски по водене на делото в размер на 100 (сто) лева.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  

 

ЧЛЕНОВЕ: 1/

 

                                                                                                   2/