ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 05.02.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети февруари                                                   две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

      ЧЛЕНОВЕ: 1. П.С.

       2. Ю.Р.

секретар:  Г.Ф.

прокурор: С.Х.

сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

КНАХ   дело    номер    16    по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.10  часа се явиха:

 

За касатора – В.И.П., редовно уведомен, се явява адвокат К., с представено по делото пълномощно.

Ответникът по касация – ИА „Автомобилна администрация” Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител. 

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Х.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ К. – Моля да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

        

         Становище по жалбата и доказателствата:

         АДВОКАТ К. – Поддържам жалбата. Няма да соча други доказателства.

         ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените с касационната жалба писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

         АДВОКАТ К. – Изложили сме подробни съображения в жалбата си относно искането за отмяна на решението на Бургаския районен съд в атакуваната му част. В действителност по делото не се установи извършване на нарушение на чл.93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози. По-скоро се касае за нарушение на ал.2 от същият текст, но съдът не може да промени тази квалификация в настоящото производство. Като основание за отмяна на наказателното постановление ние се позовахме на липсата на компетенция на административнонаказващия орган, което не беше оборено в съдебното производството. Действително има приложени заповеди, които са незаверени копия, които не следва да се приемат като годни доказателства. Искам да отбележа, че с оглед на установеното по делото, следва да се приложи и разпоредбата на чл.28 от ЗАНН за наличието на маловажен случай, което същото е основание за отмяна на наказателното постановление.

Моля да ни присъдите направените от нас разноски.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена. На първо място не споделям становището за допуснати съществени процесуални нарушения в хода на развилото се административно производство. По същество е допуснато административното нарушение, което самият нарушител е заявил в  АУАН, в който като негови искания, бележки и възражения е вписал, че действително е подал документи за изискуемата се карта на водач. Не споделям извода, че така допуснатото нарушение представлява маловажен случай. В случая е налице управление на товарен автомобил, за който се изискват ред изискуеми документи, доказващи способността за управляване на такъв вид автомобил. В никакъв случай не може да се приеме като маловажен случай. Намирам решението на Районния съд за правилно и законосъобразно.

АДВОКАТ К. – Считам, че се касае за маловажен случай. В чл. 93, ал. 2 от ЗАвП законодателят предвижда глоба до 50 лв, когато деянието е неносенето на изискуемите документи, като лиценз, разрешителни, регистрации и други.

        

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: