О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер     253/15.02.2017                      град Бургас

 

 

Административен съд – Бургас, първи състав, на петнадесети януари две хиляди и седемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 167 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на З.Д.Я. *** против АУЗД № ИП11-14/1/292.1-1/14.09.2016г., издаден от главен експерт И.П., потвърден с решение № 94-01-33283/4/10.01.2017г. от директора на Дирекция „МПДТР“ в Община Бургас. Иска се от съда да отмени процесния акт. С определение от 24.01.2017г. съдът е оставил без движение жалбата и е указал на оспорващата страна да я подпише и да представи доказателство за внесена държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд – Бургас. Указанията не са изпълнени в предоставения 7-дневен срок. Това обстоятелство представлява основание да се приложи разпоредбата на чл.158, ал.3 от АПК, според която процесуалното бездействие на жалбоподателя има за последица прекратяване на производството по делото.

Предвид гореизложеното, на осн. чл.158, ал.3 от АПК, Бургаският административен съд, първи състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.Д.Я. *** против АУЗД № ИП11-14/1/292.1-1/14.09.2016г., издаден от главен експерт И.П., потвърден с решение № 94-01-33283/4/10.01.2017г. от директора на Дирекция „МПДТР“ в Община Бургас.

            ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 169/2017г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                              СЪДИЯ:………………………