ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 12.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На дванадесети юни                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 169 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Д.Г., редовно призован, не се явява. Вместо него се явява адвокат Р. С., редовно преупълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър, редовно призован, се явява адвокат Д., редовно преупълномощена от адвокат В..

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.Н.С., редовно призован, се явява адвокат Х., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Със становище вх. № 4060/22.04.2013 г. пълномощникът на жалбоподателя изразява становище по доказателствата, като заявява, че оспорва  удостоверение, издадено от Община Бургас на основание  §16, ал.1 от ЗУТ, находящо се на л.64 от материалите по делото, като такъв с невярно съдържание и се противопоставя да бъде прието заключението на арх. Х.И. (л.47-49 от материалите по делото).  Иска да бъде задължено трето неучастващо по делото лице Нотариус Н. Н. да представи преписи от всички документи, съдържащи се в преписка по образувано пред него нотариално производство за удостоверяване право на собственост на молителя по обстоятелствена проверка върху имот, описан в удостоверение, издадено от нотариус Н. Н. и приложено на лист 65 от делото. В становището се прави и искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, с формулирани въпроси, и се представят доказателства под опис.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата и всички доказателствени искания, формулирани в жалбата, както и в нарочното становище. Считаме, че изложените от нас доказателствени искания са допустими и относими.

Считаме, че при изготвяне на констативния протокол са допуснати процесуални нарушения и именно с разпит на свидетеля ще установим това, че имотът не е бил замерен, на първо място.  С допълнителна молба, ако съдът ми предостави възможност, ще уточня свидетеля.

АДВОКАТ Д.: Оспорвам жалбата на всички основания за незаконосъобразност и неправилност. Заповедта е правилна.

Да се приеме приложената преписка от Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Първо по отношение относно първа точка за неотносимост на удостоверението считам, че същото следва да се приеме като доказателство. Предоставям на съда в случай, че се приеме оспорването на съдържанието. То не е издадено от Агенцията по геодезия картография и кадастър, така, че няма как да кажем дали е вярно.

 Относно второто доказателствено искане да се задължи третото неучастващо лице нотариус Н. Н. да представи преписи от документи, съдържащи се в преписка по образувано пред него нотариално производство за удостоверяване право на собственост на молителя по обстоятелствена проверка върху имот,  считам, същото е неотносимо. По-скоро с установяване собствеността може би, което не е предмет на настоящото производство, още повече в Агенцията по геодезия, картография и кадастър няма вписан собственик. По отношение на третото и четвъртото искане, не възразявам да се приемат нотариалните покани, а съдът ще цени до колко са относими към спора.

Относно искането за експертизата, да не се допуска такава. Считам, че въпросите не са относими към конкретния акт и са били предмет по гражданско дело № 2308/2006 г. по описа на Районен съд Бургас.

Възразявам по искането за разпит на свидетели. Считам, че това е неотносимо. Считам, че тези факти могат да се установят като настоящият съдебен състав задължи административния орган да представи доказателства в тази връзка дали е ходено на място или не.

АДВОКАТ Х.: Уважаема госпожо председател, от името на моя доверител заявявам, че както самата жалба, по която все още не сме получили препис, така и доказателствените искания във или около нея, са абсолютно несъотносими към настоящия административен спор. Те касаят само някаква представа от жалбоподателя по отношение на процесното таванско помещение в материалноправен аспект. Те продължават да считат, че това помещение е обща част, независимо от изричното становище на Върховния касационен съд и всичките им стремежи са насочени към това. Нищо ново не чухме от процесуалния представител на жалбоподателя, поради което считам, че нито със свидетелски показания, нито с експертиза в тази посока може да се установи незаконосъбразността на административния акт. Затова Ви моля да не позволявате да се отклони процеса в тази посока – материалноправна.

АДВОКАТ С.: Моля да бъде открито производство по оспорване съдържанието на удостоверение, издадено от Община Бургас на основание §16, ал. 1 от ЗУТ. В тази връзка е искането ни за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице предпоставките за откриване производство по оспорване съдържанието на официален документ, тъй като този документ има характеристиките на индивидуален административен акт и  неговата законосъобразност подлежи на проверка по специален процесуален ред. В тази връзка съдът намира за неоснователно и неотносимо към спора искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза, която да проверява налице ли са предпоставки да се приеме, че обектът е търпим по смисъла на §16, ал. 1 от ЗУТ.

Неоснователно е и искането за допускане до разпит в качеството на свидетел инж. В. Ч., която е съставила акт № 145/27.11.2012 г. Същата е изложила възприятията си по случая в цитирания акт и за верността на тези си възприятия е положила подпис. Затова съдът намира, че изявленията на лицето не следва да бъдат проверявани посредством разпита му в качеството на свидетел след като веднъж са документирани с нарочен акт.

Що се касае до искането да бъде допуснато до разпит в качеството на свидетел „лице при условията на довеждане”, то по това искане съдът не е в състояние да се произнесе, тъй като същото е неконкретизирано. Страната не сочи кое лице следва да бъде допуснато до разпит в качеството на свидетел, нито посочва обстоятелствата, за които това лице ще свидетелства.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ доказателствените искания на жалбоподателя, формулирани в точка 1 (втора част), т. 4 и т. 5 от становище, депозирано по делото на 22.04.2013 година.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам искането за събиране на доказателства от трето неучастващо лице нотариус Н. Н..

АДВОКАТ Х.: Противопоставям се на това искане.

АДВОКАТ С.: Нашето доказателствено искане е да се провери дали при нотариуса има каквито и да било документи.

 

СЪДЪТ намира искането на процесуалния представител на жалбоподателя в частта да бъде задължено трето неучастващо лице нотариус Н. Н. да представи преписи от документи, съдържащи се в преписка по образувано при него нотариално производство, за неоснователно. По делото е представено удостоверение, издадено от този нотариус, с което се слага начало на това производство. Доказателствата, които нотариусът следва да обсъжда и въз основа на които следва да извърши преценка дали да издаде искания от заявителя нотариален акт се събират въз основа на това удостоверение и се представят впоследствие.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя, формулирано в т. 2 от писменото становище, представено на 22.04.2013 година.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и тези, представени от жалбоподателя с писмено становище от 22.04.2013 г. и намиращи се на стр. от 89 до 95 по делото.

Предвид липсата на други доказателствени искания следва да бъде приключено съдебното дирене и даден ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и тези, представени от жалбоподателя с писмено становище от 22.04.2013 г. и намиращи се от  стр. 89 до 95 по делото – нотариална покана, отговор на нотариална покана и протокол за въвод във владение и разпределяне ползването на недвижим имот.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо председател, моля да уважите подадената от нас жалба, като отмените като незаконосъобразна Заповед № КД-14-02-2177/12.12.2012 г., касаеща имот с идентификатор, посочен изрично в жалбата, отнасяща се за нанасяне на самостоятелен обект с площ 54,36 кв. м.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо председател моля да се отхвърли жалбата и се потвърди обжалваната заповед като правилна и законосъобразна.

Моля да ни се присъдят разноски по делото.

Административната процедура е направена на основание чл. 53, ал.1, т.1, ал. 2 и ал. 3 от ЗКИР във връзка с чл. 62, ал. 5 от Наредба № 3 в изпълнение на влязло в сила решение, поради което не е  необходимо актът за непълноти и грешки да бъде подписан от всички заинтересовани страни. Решение № 211/13.09.2011 г., влязло в сила на същата дата, е такова по допускане на касационно обжалване на основание чл. 28, ал. 1 т. 1 от ГПК по въпроса за определяне на вещноправния статут на таванското помещение, поради това статутът на същото като самостоятелен обект на собственост се възприема и от административния орган – Служба по геодезия, картография и кадастър, която е длъжна да се съобрази и изпълни това решение на основание чл. 297 и чл. 298 от ГПК.

Отново да подчертая, че таванското помещение е нанесено в Агенцията по геодезия, картография и кадастър като самостоятелен обект, но не са вписани собственици.

АДВОКАТ Х.: Уважаема госпожо председател, от името на моя доверител Ви моля да оставите без уважение жалбата като  неоснователна и неподкрепена от доказателства, които да установяват нейната правилност и законосъобразност. Административният акт е издаден при пълно спазване на приложимия закон – материалния и процесуалния, и не страда от пороците, изложени в жалбата.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: