ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 17.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На седемнадесети април                            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 169 по описа за 2013 година                                              

 

На именното повикване в 10:52 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Д.Г., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат Д., без представено по делото пълномощно.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър, редовно призован, се явява адвокат В., редовно упълномощена.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.Н.С., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат Х., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ В.: От името на административния орган оспорвам жалбата на всички изложени в нея основания за неправилност и незаконосъобразност на атакувания административен акт. Считам, че издадената заповед е правилна. В процедура при спазване на материален и процесуален закон във връзка с представено съдебно решение относно установяването на самостоятелен обект в кадастъра, във връзка с наведените твърдения, аз подчертавам, че ние не сме вписали собственост. Обектът е нанесен, без да е отразена собственост за него.

По повод на исканията по доказателствата, аз моля да приемете нашата административна преписка, която сме приложили.

Считам, че разпитът на исканите свидетели е неотносим във връзка с административното дело.

Искането за съдебно-техническа експертиза не е формулирано, поради което на този етап считам, че не е направено такова.

По искането за представяне от трето неучастващо лице на заверен препис на одобрения за процесната сграда проект, предоставям на съда. Не е представена молба по ГПК в тази връзка.

АДВОКАТ  Х.: Считам, че жалбата е  неоснователна в аспектите, които тя поддържа. Смятам, че се отмества акцентът към спор за материално право. Считам, че доказателствените искания, които са направени в жалбата също съответстват на спор за материално право и затова считам за недопустими в настоящото производство.

 

АДВОКАТ Д.: Заявявам, че аз съм подписала жалбата и жалбоподателят е призован на посочения от мен адрес.

 

С оглед изявлението на адвокат Д. съдът констатира, че е налице нередовност на подадената жалба, изразяващо се в липса на доказателства за представителна власт при наличието на изрично изявление, че подписът, положен върху жалбата не е на лицето посочено като неин автор.

По изложените съображения съдът намира, че жалбата следва да бъде оставена без движение за отстраняване на нередовностите. Ето защо и на основание чл. 158 АПК съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалбата, подадена от С.Д.Г. против Заповед № КД-14-02-2177/12.12.2012 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас.

УКАЗВА на жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на съобщението да заяви поддържа ли подадената от него жалба, а в случай, че за подаване на жалбата са били предоставени пълномощия на адвокат, за това обстоятелство да бъдат ангажирани доказателства. Изрично да се посочи и чий е подписът на лицето, което е подписало подадената жалба, а в случай, че тя е подадена от пълномощник без представителна власт да се заяви дали същата се поддържа от адресата на оспорената заповед.

УКАЗВА на жалбоподателя в същия срок да представи препис от жалбата и доказателствата към нея и за заинтересованата страна по спора.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при неизпълнение на указанията, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: