ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№……….              дата 14 март 2009 год.              гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 14 март 2009 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: П.С.

 

Секретар:………………

Прокурор:……………...

 

разгледа адм. дело № 169 по описа за 2009 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

         Съдът е сезиран с жалба на търговското дружество “Кремиковци” АД, гр.София против индивидуален административен акт – ППСПДВ № 52/25.09.2008 год. на началника на Митница – Бургас, потвърдено с Решение № РД-4402-0928/04.11.2008 год. на заместник-директор на РМД – Бургас.

         С разпореждане от 11.02.2009 год., съдията-докладчик е оставил без движение жалбата, с указания в 7-дневен срок жалбоподателят да внесе дължимата държавна такса за оспорване в размер на 50 лева, с предупреждение, че в случай на неизпълнение производството по делото ще бъде прекратено.

Жалбоподателят е уведомен за указанията на съда със съобщение, редовно връчено на 27.02.2009 год. на юрисконсулт Е.М.

В предоставения срок, както и към настоящия момент, указанията на съда не  са изпълнени и нередовностите по жалбата не са отстранени, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Поради изложените съображения и на основание чл.158, ал.3 от АПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Кремиковци” АД, гр.София против ППСПДВ № 52/25.09.2008 год. на началника на Митница – Бургас, потвърдено с Решение № РД-4402-0928/04.11.2008 год. на заместник-директор на РМД – Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 169/09 год. по описа на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                       СЪДИЯ:…………………….