Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  №1721

гр. Бургас, 10 октомври  2018 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на четвърти октомври, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.РАДИКОВА

         ЧЛЕНОВЕ: З. БЪЧВАРОВА

А. АТАНАСОВА

При секретар Б. ЧАКЪРОВА и с участието на прокурора Х. КОЛЕВ, изслуша докладваното от съдия Г. РАДИКОВА КНАХД № 1699/2018 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от процесуален представител на П.Щ.Щ. против Решение №222/06.06.2018 година, постановено по н.а.х.д. № 334 по описа за 2018 година на Районен съд гр. Несебър.

С решението е потвърдено наказателно постановление   № 18-0304-000447/19.03.2018г. на Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ-Несебър, упълномощен със Заповед № 8121з-952/20.07.2017г., с което на П.Щ.Щ. с ЕГН**********, за нарушение на осн.чл.137а, ал.1, и на осн.чл. 183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба от 50лв..

Касаторът иска отмяна на съдебното решение и отмяна на наказателното постановление. Счита, че първоинстанционният съд е постановил акта си при неправилно приложение на материалния закон, като не е отчел допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в хода на административно- наказателното производство- АУАН неподписан от свидетелите; изложеното в НП противоречи на установеното с АУАН; мястото на нарушението не е индивидуализирано. Според него неправилно са били установени и фактите, като е прието, че автомобилът се е намирал в движение. Посочва, че дори да се приеме, че е извършено нарушение то деянието следва да бъде квалифицирано като маловажен случай, защото в наказателното постановление не се съдържат данни за други нарушения и санкцията не съответства на обществената му опасност.

В съдебно заседание, касаторът и ответника по касационната жалба не се явяват.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира, че  касационната жалба е неоснователна, а обжалваното решение е правилно и законосъобразно.

Касационната жалба е допустима.

Подадена е в срока по чл.211 от АПК, от страна, с право и интерес от обжалването.

Възраженията за незаконосъобразност на обжалваното решение са неоснователни.

1.            Не отговаря на истината твърдението, че АУАН е неподписан от свидетелите, присъствали при съставянето му. Актът е подписан от двамата, посочени в него свидетели- Д.Събев и Д. Йорданов. Връчен е при отказ, който отказ е удостоверен с подписа на свидетел.

2.            Не е налице и твърдяното от касатора несъответствие между констатациите в АУАН и Наказателното постановление. Разликата в оформлението на текстовата част на двата документа не може да предпостави извод за несъответствие. В АУАН и Наказателното постановление са описани едни и същи факти.

3.            Първоинстанционният съд правилно е установил, че настоящият касатор не е използвал обезопасителен колан при управление на автомобила, по време на движение. Разпитаният в хода на съдебното дирене, в качеството на свидетел, актосъставител категорично е заявил, че видял ясно, първо през предно обзорно стъкло, а в последствие и през предно ляво, странично стъкло, че водачът на Фолксваген Кади управлява без поставен обезопасителен колан. При това положение, твърдението на касатора, че автомобила е бил паркиран е абсолютно недоказано. Още повече, че посочения свидетел описва детайлно както посоката на движение, така и всички маневри, предприети от касатора до спирането му за извършване на проверка.

4.            Деянието не представлява маловажен случай, тъй като не са доказани никакви факти въз основа на които да може да се направи извод за липса или незначителност на обществената опасност на деянието и дееца. Такъв извод не може да бъде направен само въз основа на обстоятелството, че липсват установени други нарушения с наказателното постановление.

С деянието е осъществен състав на нарушение, за което е законодателят е предвидил конкретен размер на санкция. В този размер е и  наложеното с наказателното постановление, наказание.

Поради изложеното  и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №222/06.06.2018 година, постановено по н.а.х.д. № 334 по описа за 2018 година на Районен съд гр. Несебър.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: