ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 19.09.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На деветнадесети септември                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1699 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ        „СЪНДАЙЛ УАЙНЪРИ“ ЕООД, редовно уведомен, представител не се явява.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Началник на Митница Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Л..

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявлението на процесуалния представител на ответника и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по жалба срещу Заповед за прилагане на ПАМ № ЗМ-1000-472/15.06.2017 г., издадена от началника на Митница Бургас, с която е наложена ПАМ „Запечатване на обект“, представляващ данъчен склад с ИНДС BGNСА00119001, находящ се на адрес: с. Хаджидимитрово, община Тунджа, област Ямбол, за срок от един месец и  „Забрана на достъпа до обекта“.

Представена е административната преписка, а след указание на съда ответникът представи и четливо копие от протокола за извършена проверка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам жалбата.

Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявлението на процесуалния представител на ответника и предвид липсата на доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и представените с жалбата.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаеми г-н председател, моля да оставите подадената жалба от „Съндайл уайнъри“ ЕООД против заповед за налагане на ПАМ № ЗМ-1000-472/15.06.2017 г. без уважение, като неоснователна и недоказана. Аргументите ми за това са следните: на първо място считам, че заповедта е издадена от компетентен административен орган - Началник на Митница Бургас, в законоустановената форма и реквизити. При издаване на заповедите, административният орган действа при условията на обвързваща компетентност. В конкретния случай съгласно ЗАДС, при установяване на нарушения по чл. 114 от ЗАДС, търговецът освен, че се лишава от право да упражнява определена дейност в обекта, където е установено нарушението за един месец, кумулативно се предвижда и налагане на ПАМ „Запечатване на обекта“, в който е установено нарушение.

Моля да потвърдите заповедта за налагане на ПАМ, както и да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.45 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: