ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 21.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и първи октомври           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1699 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13,15 часа се явиха:

         Жалбоподателят ЕТ „Ж Н Т – Ж.Т.” - редовно уведомен, не се явява, не се представлява.

         За ответника - Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София - редовно уведомен, се явява юк. Д..

         Прокуратурата на Република България се представлява от прокурор Червеняков от Бургаска окръжна прокуратура.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Настоящото оспорване се разглежда за втори път от Административен съд Бургас след постановяването на Решение № 10631/07.08.2014г. по адм. дело № 14106/2003г. на Първо отделение на ВАС. С отменителното решение на Административен съд Бургас са дадени указания за извършване на процесуалните действия с оглед изясняване на фактите по делото.

 

Предвид указанията на ВАС съдът счита, че следва да укаже на жалбоподателя, че не ангажира доказателства за редовното водене на счетоводството си за данъчни периоди октомври 2008 г. – декември 2009г.

Съдът приема, че доказателствената тежест за тези факти е възложен на жалбоподателя предвид отрицателния факт установен от органа по приходите – липсата на редовно водено счетоводство, както и особения ред по който е проведена ревизията – по чл.122-124 ДОПК.

 

С оглед на изложеното на основание чл.171, ал. 4 АПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

УКАЗВА на жалбоподателя, че върху него е възложена доказателствената тежест по оборване на констатациите на ревизионния екип, които са послужили като основание за провеждане на ревизията по реда на чл.122-124 ДОПК.

 

НАЗНАЧАВА съдебно-счетоводна експертиза  със следните задачи:

1. Да определи по метода на сравнимите неконтролирани цени размера на пазарната цена на услугите по обучение на кандидати за правоспособност за управление на МПС – теория и практика за категории „В”, „С” и „Д”;

2. Да провери редовността на водене на счетоводството на жалбоподателя за данъчни периоди октомври 2008 г. – декември 2009г. – формата на водене на счетоводството, редовността на поддържане на счетоводните регистри в т.ч. и счетоводна сметка № 703.

         3. Вещото лице след като се запознае със счетоводството на жалбоподателя да отговори на въпроса - фактурите представени от жалбоподателя в съдебното производство, за които той е заявил, че са неосчетоводени поради липса на плащане,  в какъв срок е следвало да бъдат осчетоводени в съответствие с изискванията на закона за счетоводството.

 

ОПРЕДЕЛЯ вещо лице А.К.А..

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 800,00 лв., вносими от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

 

Вещото лице да бъде уведомено за изготвяне на заключението, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

         УКАЗВА на жалбоподателя, че при несвоевременно внасяне на депозита ще бъде прието, че се създава пречка за развитие хода на делото, поради което ще бъде ангажирана отговорността на жалбоподателя по чл. 91 ГПК, вр. чл.144 АПК, а съдът ще се произнесе при условията на чл. 161 ГПК.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.12.2014 година от 13,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: