ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.09.                                                                        град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети септември                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1698 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЧИП И ДЕЙЛ“ ЕООД, редовно и своевременно призован,  представлявано от управителя В.К., не се явява и не  изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ“ - БУРГАС В ЦУ НА НАП ГР.СОФИЯ, редовно и своевременно призован,  изпраща процесуален представител ю.к.Д..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

ГЛ.Ю.К.Д.: да се даде ход на делото.

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от „ЧИП И ДЕЙЛ“ ООД, ЕИК 204473508, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.“Изгрев“ бл.94, представлявано от управителя В.И.К., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-337-0272558/20.06.2018г. издадена от Д.Т.В.– началник отдел „Оперативни дейности“ - Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“  в ЦУ НАП, с която на основание чл.186, ал.1, т.1, б. „а“ от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – зоомагазин, находящ се в гр.Бургас, ж.к.“Зорница“ спирка до МБАЛ, стопанисван от „ЧИП И ДЕЙЛ“ ООД, ЕИК 204473508 и забрана на достъпа до него за срок от 30 /тридесет/ дни.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указвана ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

 

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски,следва да представят списък на същите най-късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

                Гл.ю.к.Д.: Нямам възражения по доклада. Оспорвам жалбата. Няма да соча други доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество.

ГЛ.Ю.К.Д.: Уважаеми господин административен съдия, моля съда да постанови решение, с което да отхвърлите жалбата и  да потвърдите оспорената заповед. От  представените по делото доказателства се установи, че при извършена контролна покупка, платена в брой не е издадена фискална касова бележка. Действайки в условията на обвързана компетентност директора е издал мотивирана заповеда за налагане на ПАМ на основание чл.186, ал.1, т.1, б.”а” от ЗДДС, с оглед на което са налице както фактическите, така и правните основания за налагане на процесната мярка. Същата е мотивирана, предвид на което и с оглед на събраните по делото доказателства да потвърдите заповедта за налагане на ПАМ. Моля да ми присъдте ю.к.възнаграждение в размер на 100 лева.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: