ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.01.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На седемнадесети януари                                две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1698 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „***“ ООД, с управител А.С.редовно уведомен, се представлява от адв. С.П. и адв. С., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Ж., с пълномощно по делото.

 

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Представям Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО  на жалбоподателя за 2014 година.Моля да се приеме.

АДВ.С.: Ние не можем да я оспорим.Да се приеме.

АДВ.П.:Да се приеме представената декларация.

Съдът с оглед становището на  процесуалните представители на жалбоподателя,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото  Годишна данъчна декларация по чл.92 от  ЗКПО за 2014 година на дружеството-жалбоподател.

Съдът докладва, че по делото е постъпило  становище от ответния орган по повод възраженията на процесуалните представители на жалбоподателя, касаещи нищожност на оспорения ревизионен акт, поради неостветствие на електронния подпис с изискванията на ЗЕДЕП за квалифициран електронен такъв и становище на жалбоподателя във връзка с със становището на ответния орган.

АДВ.С.:Нямаме доказателствени искания.

АДВ.П.: Няма да правим други доказателствени искания.

С оглед становищата на страните, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото преставените становища, като относно валидността на оспорения РА ще се произнесе с окончателния си съдебен акт.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Във връзка искането на съдебния състав за отделяне на спорното от безспорното заявявам, че не твърдя, че са изпълнени всички условия на 189б от ЗКПО. При решаване на спора по същество, съда да прецени дали са изпълнени комулативно всички условия, видно от доказателства по делото. В хода на ревизията  ревизиращия орган, както съда посочи е развил своите мотиви по общите  разпоредби на чл.167 ЗКПО  и е приел, че жалбоподателя не отговаря на това изискване, като подробни мотиви има в РД и РА. По отношение на всяко едно от условията на чл.189б от ЗКПО вярно, че липсват изложени мотиви за всяка една точка, като органа се е задоволил само да посочи какво съдържа цитираната разпоредба като е посочил по сметка 205 какви транспортни средства са придобити  за 2015 година от задълженото лице.

Съдът предвид обстоятелството, че въпреки изявлението на ответния орган, че е представена пълната административна преписка по делото, не установява наличие на доказателства, относно предпоставките на чл.189б от ЗКПО намира за необходимо да задължи всяка от двете страни в настоящото производство да представи не по-късно от датата на следващото съдебно заседание изходящите от тях или намиращите се у тях доказателства в подкрепа или съответно оборващи изисканите от законодателя в разпоредбата на чл.189б ЗКПО предпоставки за приспадане на част от корпоративния данък за съответната година, поради което

                                       О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА всяка от двете страни в настоящото производство да представи не по-късно от датата на следващото съдебно заседание изходящите от тях или намиращите се у тях доказателства в подкрепа или съответно оборващи изисканите от законодателя в разпоредбата на чл.189б ЗКПО предпоставки за приспадане на част от корпоративния данък за съответната година.

Съдът намира, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, поради което събирането на доказателства не следва да бъде приключвано.

Воден от горното, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото  и  го НАСРОЧВА за 28.02.2018 година от 13:00 часа, за която дата и час страните се считат за уведомени.

 

 Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:12 часа

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: