ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 28.02.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и осми февруари                         две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1698 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „***“ ООД, с управител А.С.редовно уведомен, се представлява от адв. С.П. и адв. С., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Ж., с пълномощно по делото.

          ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.П.: Да се даде ход на делото

АДВ.С.: Да се даде ход на делото

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Съдът докладва, че по делото с входящ № 2111/19.02.2018 година по делото е постъпила молба от адв.С. и адв.С.П., процесуални представители на жалбоподателя „Лаки-97“ ООД, гр.Ямбол, към  която прилагат и молят да се приемат като доказателства по делото документи, а именно: 1.Фактура №0600000447/29.01.2015 г. от „Кале Ауто“ ООД за покупка на товарен автомобил Toyota Hilux; 2. Свидетелство за регистрация на товарен автомобил Toyota Hilux; 3.Фактура №2001044193/03.04.2015г.Уникредит лизинг ЕАД; 4.Фактура №2001054409/03.04.2015г. Уникредит лизинг ЕАД за покупка на трактор John Deer 8360 R по договор за лизинг №116390/03.04.2015 г. ;  5.Приложение към договор за лизинг №116390/03.04.2015 г. ;  6.Регистрационна карта на земеделски производител „Лаки-97“ ООД; 7.Справка за дейността на „Лаки-97“ ООД за стопанската 2013-2014 г.; 8. Справка за дейността на „Лаки-97“ ООД за стопанската 2014-2015 г.; 9. Справка за дейността на „Лаки-97“ ООД за стопанската 2015-2016 г. ; 10. Справка за дейността на „Лаки-97“ ООД за стопанската 2016-2017 г. ; 11.Годишна данъчна декларация за 2015 г.; 12. Годишна данъчна декларация за 2016 г.; 13.Справа за усвоен преотстъпен данък през 2015 г. по ГДД за 2014 г. ;14.Инвентарна книга; 15.Аналитична оборотна ведомост; 16.Молба вх.№ 02-2600/527 от 24.01.2018 г.17.Отговор от ДФЗ изх.№ 02-2600/527/ 12.02.2018 година.

АДВ.С.: Да се приемат  представените доказателства.

Ю.К.Ж.:Аз нямах достатъчна възможност да са запозная с представените доказателства. Вчера видях молбата на жалбоподателите и мислех, че делото ще се отложи. Вчера, на 27.02.2018 година  ми бяха  връчени доказателствата и не съм запознала  подробно с тях. Моля да ми  бъде предоставена  възможност да се запозная с така представените доказателства. Само бегло съм се запознала с тях и видях, че жалбоподателят е посочил по всяка една точка какво е събрал. В предходното съдебно заседание бяхме задължени  да се представят докозателства в подкрепа или съответно оборващи  изискванията на  разпоредбата на чл.198Б от ЗКПО, но  никъде не е упоменото дали са изпълнени  изискванията по чл.189 Б и затова беше отложено делото, да се представят доказателства, съобразно доказателствената тежест. Моля да ми се даде възможност да се запозная с доказателствата. Ако съда прецени, че такава възможност не следва да ми се даде, то тогава съда да прецени  дали са изпълнени  разпоредбите на чл.189 Б от ЗКПО вр. с предмета на спора, относно  преотстъпения корпоративен  дънък за 2014 година.Във връзка с представените доказателства на стр.1 от молбата е посочено, че корпоративния данък се преотстъпва за данъчната  им печалба  от дейности по производство  на непреработената растителна и животинска продукция. Дали за  2014 година жалбоподателят отговаря на това условие не е доказано. Има едно приложение №15 аналитична оборотна ведомост, видно е че има действително приходи, има проходи от „продажба на стоки“, както и „приходи от други продажби“, които са милион сто деветдесет и шест хиляди. Това приложение №15 касае 2014г. и 2015 г. и доколкото разбирам те са посочили че  см. 709 „Приходи от други продажби“ няма продажба на земеделска техника, но на мен не  ми стана ясно в „приходи от други продажби“ само за 2014 година, какво се включва, както и какви са тези „продажби на стоки“ и кога са извършени?

АДВ.П.: Тази справка по см.709 това е общата сума на земеделската техника- комбайни, сеялки и всичко останало.

Ю.К.Ж.: Това е за периоди 2014г. и 2015 г. Като съберем  см.709 от  2014г.и 2015 г. действително дава сбора, но  няма разбивка какво се включва в см. 709. Нямате доказателства за чл.189б, ал.1 ЗКПО,  дали касаят именно приходи  от непреработена  продукция за 2014 година.За две години сумарно  тя дава тази сума, но в см.709 не ясно дали е  само от земеделска продукция.

АДВ.П.: Ние нямаме проходи от други продажби.

Ю.К.Ж.: Видно, че в см.709 няма приходи от други продажби т.е. техника не е продавана.

АДВ.С.: С това доказваме, че няма продадени ДМА.

Ю.К.Ж.: Принципно всяко едно доказателство следва да се цени по всяка точка от  молбата,  съгласно изисквания на чл.189 Б, ал.1 и 2 от ЗКПО.

АДВ.С.: Вие оспорвате, че отговаряме на тези изисквания?

Ю.К.Ж.: Не е ясно това, дали  приходите касаят именно изискването на закона да са приходи от непреработена животинска и растителна продукция. Не видях такова доказателство по делото.Това най- добре се вижда от отчета.

АДВ.С.: Ще поискаме експертиза.

Ю.К.Ж.: Съдът да прецени дали от доказателствата  са изпълнени предпоставките. По отношение на останалите точки. Ако ми дадете 7 дневен срок да се запозная  с документите и евентуално след това, ако нещо оспори  жалбоподателя, те веднага да си поискат експертиза.Те трябва да докажат, че прихода е от непреработена растителна или животинска продукция.Какво представлават тези приходи, които сте декларирали.

АДВ.С.: Вие направете писмено становище, не се противопоставяме.

Ю.К.Ж.: Уважаеми господин съдия,  моля да ми се даде  възможност в 7дневен, тъй като документите ми бяха предоставени на  27.02.2018 година,  с оглед изясняване предмета на спора моля, да ми са даде възможност да се запозная с така представените от жалбоподателя доказателства и да  изразя  писмено становище в  указан от Вас срок

Съдът намира, че на процесуалния представител на ответния орган следва да се даде възможност да се запознае с представените доказателства, като изрази писмено становище по тях в 7 дневен срок от днес, с което становище жалбоподателят ще бъде запознат на  предоставения от него електронен адрес на адвокатското дружество.

Ю.К.Ж.:  Ако процесуалните представители имат искане за съдебно-счетоводна експертиза моля, да ми се даде възможност да се запозная с въпросите и ако имам и аз въпроси да ги поставя, за да се изчерпат доказателствените искания.

АДВ.П.: Не възразяваме.

Съдът като взе предвид становищата на страните намира, че делото не е изяснено от фактическа страна и  че събирането на доказателства не  следва да бъде приключвано, поради което и воден от горното

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА възможност  на ответния орган да се запознае с представените   от жалбоподателя писмени доказателства, като изрази писмено становище по тях в 7 дневен срок от днес, с което становище жалбоподателят ще бъда запознат на предоставения от него електронен адрес на адвокатското дружество.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  21.03.2018 година от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът изготвен  в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: