ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 16.11.                                                                                   град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ХХІ-ви административен  състав,       

на шестнадесети ноември и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав: 

                                             

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С. Х., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов административно  дело номер 1698 по описа за  2017 година                     

 

На именното повикване в 11:46 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЛАКИ 97“ ООД, редовно уведомен, се представлява от адв. С.П. и адв. С., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Ж., с пълномощно по делото.

 

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

По делото е постъпила писмена молба от жалбоподателя с вх. № 9980/21.09.2017 г., в която прави искане за представяне от ответника на липсващи доказателства от административната преписка.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило писмо от ответника с вх. № 10088/26.09.2017 г., към което са приложени писмени доказателства – удостоверения със съдържанието на чл. 24, ал. 1 от ЗЕДЕП, както и оптичен носител CD-R.

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпил документ от ответника с вх. № 10629/09.10.2017 г. – служебна бележка за статута на длъжностните лица, подписали обжалвания ревизионен акт, както и е представено от ответника с писмо вх. № 11791/07.11.2017 г. заверено копие на Заповед № РД-5/03.01.2017 г., издадена от директора на ТД на НАП – гр. Бургас за определяне на органи по приходите, които са оправомощени да издават ЗВР.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: По молбата от 21.09.2017 г. на „ЛАКИ 97“ ООД заявявам, че исканите документи не са представени от органа, тъй като такива документи не са издавани. Поради тази причина не са в административната преписка.

АДВ. П.: Във връзка с представените от процесуалния представител на ответника с писмо писмени документи съгласно чл. 24 от ЗЕДЕП за това, че има валиден квалифициран подпис на длъжностните лица, оспорваме твърденията в молбата на „Борика“ АД, тъй като от подписите на лицата в тези документи се установява, че квалифицирания подпис, с който се е подписал органа, не отговаря на потребителя. В представените в предходно съдебно заседание удостоверения на лист 282-285, където е електронния подпис на длъжностното лице Димитър Василев, на ред 14(Subject:) е посочено ЕГН на лицето, докато при другите два електронни подписи на лист 286, 288, 290 на А.М.и Н.К.ЕГН липсва, като твърдим, че това е задължителен реквизит, който следва да присъства в електронния подпис и чрез него се индивидуализира лицето, което го е подписало – изискване по чл. 13, чл.16, чл. 24 от ЗДЕП, където е посочено, че следва конкретно да се определи лицето подписало електронните документи, а така също в полето да е посочено и ЕГН на лицето. В тази връзка представям писмо до Народно събрание на Р България с вх. № 754-01-32/27.06.2017 г., Доклад вх. № 753-18-6/20.07.2017 г. на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, съобщение от орган на НАП за предоставяне на документи по електронен път, както и Наръчник на потребителя за предоставяните от „Борика – Банксервиз“ АД удостоверителни, информационни, криптографски и консултантски услуги за квалифициран електронен подпис, които документи представям с копие за ответника.

В днес представения наръчник съм маркирал текстовете, които в случая не са спазени. Съгласно промяната на електронния подпис и електронните документи, моля да приемете доказателствата за внесените промени в законопроекта за изменение и допълнение, както и приложението, което е на парламентарната комисия. На третото представено доказателство е имейла, на който е изпратен ревизионния акт. С последното представено доказателство правим уточнението, че липсва ревизионен доклад, който е неразделна част от ревизионния акт.

 

АДВ. С.: Поддържам заявеното от адв. П..

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Моля да ми бъде дадена възможност да се запозная с представените доказателства. Няма как към настоящия момент да се запозная с представените доказателства, поради техния обем. Въпросните удостоверения, които адв. П. твърди, че не отговарят на чл. 24 от ЗЕДЕП са представени от дружеството „Борика“ АД. Затова съм представила писмото, като  в тази връзка моля да ми се даде възможност по отношение на двете лица, за които се твърди, че липсват ЕГН-та, ще изискам от „Борика“ АД да ни изпрати тези удостоверения. Аз не оспорвам представените документи. Не желая откриване на производство по оспорване.

Считам, че представеното второ доказателство е за сведение на съда, а по отношение на доказателството за връчване на РА, в конкретния случай считаме, че РД е връчен отделно на лицето.

АДВ. С.: Моля да ни изпратите копие на представените от ответника документи на следния електронен адрес: loyalconsult@gmail.com, като ни дадете възможност да се запознаем с представените от ответника документи.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА днес представените от оспорващата страна документи, като доказателство по делото, както и докладваните в днешното съдебно заседание.

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на ответната страна, в 14-дневен срок да се запознае изцяло с притетите днес доказателства и да изчерпи доказателствените си искания в случай, че има такива.

УВЕДОМЯВА ответника, че при неспазването на предоставения срок и формулирани доказателствени искания след него, които ще станат причина за отлагане на делото, страната ще понесе глоба в размер на 100 лв.

 

АДВ. С.: С оглед възможността да бъдат събрани всички доказателства до следващо съдебно заседание, моля следващото съдебно заседание да бъде през месец януари 2018 г.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Не се противопоставям следващото съдебно заседание да бъде през месец януари 2018 г.

 

 

 

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 19.01.2018 г. от 11,00 часа, за която дата страните уведомени от днес, чрез представителите им.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: