ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 14.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                 ХXІ-и административен състав, на четиринадесети септември и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1698 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 11:54 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „***“ ООД, редовно призован, се представлява от адв. С.П. и адв. С., с пълномощно на лист 12 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ж., с пълномощно от днес.

 

 

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба „***“ ООД против Ревизионен акт № Р-02002816005502-091-001/27.03.2017г., потвърден изцяло с Решение №138/12.06.2017 г., издадени от директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, с които е отказано правото на дружеството да ползва преотстъпване на дължимия корпоративен данък за финансовата 2014г. в размер на 53290,03 лева, за който данък са начислени и лихви в размер на 12475,34 лева.

С определение № 1220/29.06.2017г. съдът е конституирал страните в производството по делото и им е указал доказателствената тежест. Със същото определение е допуснал представените с административната преписка документи, като писмени доказателства по делото.

ДАВА възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

АДВ. П.: Поддържаме жалбата. Нямам представа дали административната преписка е в цялост. Нямаме възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест.

АДВ. С.: Поддържам становището на колегата - поддържаме жалбата. Нямам представа дали административната преписка е в цялост. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Преписката е комплектована, както е изпратена от ревизиращия орган.

Във връзка с Ваше Определение № 1220/29.06.2017г. представям на съда по опис писмо на директора на дирекция ОДОП – гр. Бургас при ЦУ на НАП, както и удостоверения по чл.24, ал.1 от ЗЕДЕП относно органите по приходите, подписали с електронен подпис Заповед за възлагане на ревизия, Ревизионен доклад и Ревизионен акт: ****.

АДВ. С.: Спор по фактите няма. Единственото, което трябва да изясним, е механизмът, по който тези 1616.05 лева са отнесени към сметка, различна от тази, посочена от вносителя и моля да задължите ответната страна да представи доказателства дали са уведомили моите доверители в изпълнението на задължението си по чл. 12 от АПК за цялост на информацията. Така ще се установи дали са разпределили тази сума по различна сметка от наредената. Спорът е дали тази сума е прехвърлена със знанието и съгласието на „***“ ООД. Имаме въпрос и за съответствието на самия ревизионен акт с изискванията на закона. Считаме, че ревизионният акт не съответства и не отговаря на изискванията на закона, тъй като няма разпоредителна част. Поради това не е спазено и изискването за форма, а това е задължително условие. Моля да изискате ответната страна да представи такава информация. Нямаме други доказателствени искания.

АДВ. П.: Поддържам заявеното от адв. С..

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Нямаме други доказателствени искания. За представяне на поисканите документи ще ми е необходим 14-дневен срок. С оглед необходимостта от представяне на доказателства в изпълнение указанията на съда и с оглед заявеното оспорване на представителите на жалбоподателя, моля да ми бъде даден 14-дневен срок от днес да представя и изчерпя доказателствените си искания пред съда.

 

АДВ. С.: Моля да разрешите за копие от протокола от днешното съдебно заседание.

 

С оглед необходимостта от събиране на доказателства съдът намира, че следва да отложи делото за друга дата, поради което съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ на страните 14-дневен срок от днес да изчерпят доказателствените си искания към съда;

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 16.11.2017г. от 11:30 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12:14 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: