ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 02.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На втори май                                               две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1698 по описа за 2017година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „***“ ООД, с управител А.С.редовно уведомен, се представлява от адв. С.П. и адв. С., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Ж., с пълномощно по делото.

Явява се вещото лице С.А..

          ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.П.: Да се даде ход на делото

АДВ.С.: Да се даде ход на делото

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 4712/24.04.2018 година  – т.е. извън законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК, който е спрял да тече на 01.05.2018г.

страните: Да се изслуша експертизатаямаме възражение да се изслуша експертизата макар, че е след срока.

 

Съдът предвид изявлението на двете страни ПРИСТЪПВА към разпита  на вещото лице, като снема самоличността й, както следва:

 

С.В.А.: На 54 години, българска гражданка, семейна, неосъждана, без дела или други отношения със страните по делото, специалист счетоводител.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представили съм писмено заключение, което поддържам.

АДВ.С.: Нямам въпроси към вещото лице А..Да се приеме заключението.

АДВ.П.: Аз също нямам въпроси.Да се приеме заключението.

Ю.К.Ж.: Нямам въпроси към вещото лице А..Да се приеме заключението.

Съдът след като изслуша вещото лице и становището на процесуалните представители на страните

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА така представеното заключение на вещото лице С.В.А.,  на която да бъде изплатено възнаграждение в размер на 600.00 (шестстотин) лева,  в рамките на внесения депозит и съобразно представената справка-декларация.

АДВ.С.: Няма да сочим други доказателства. Да се приемат представените писмени доказателства.

Ю.К.Ж.: Дадохте ми възможност да се запозная с доказателствата, които бяха представени от жалбоподателя в предходното съдебно заседание. Да се приемат така представените доказателства. Има аналитични ведомости и главни книги, но няма данни кой  ги е изготвил.

АДВ.П.: Заверка „вярно с оригинала“ има за съда.

Ю.К.Ж.: Да се приемат  доказателствата. Предоставям на съда преценката как да ги цени.

Сдът, след като изслуша становищата на процесуаллните представители на страните и по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

        ПРИЕМА представените девет броя писмени доказателства, от предходното съдебно заседание, депозирани от страна на жалбоподателя, които ще кредитира комплексно с останалия събран по делото доказателствен материал, както и с назначената по делото съдебно-счетоводна експертиза.

С оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ.П.: Поддържаме искането за отмяна на ревизионния акт,  като незаконосъобразен, както и да признаете правото на жалбоподателя за преостъпване на корпоративен данък по чл.189б от ЗКПО. Ревизионният акт не отговаря на изискванията на чл.120, ал.1, т.8  ДОПК, вр. чл.29, ал.4 от ДОПК. РА е подписан, но подписите на служители на НАП не отговарят на изискавания за квалифициран електронен подпис- чл.13,16 и 29 от ЗЕДЕП.  Считам, че във връзка с поддържаната политика от „Борика“АД,  за да отговаря на изискавията на закона следва да съдържа отличаващи атрибути, а именно  ЕГН на актосъставителя. В единия от подписите мисля, че на А.М.липса ЕГН. Ще представя писмена защита в срок.

АДВ.СПОСОВ: Освен процесуалните проблеми на акта, аз искам да изтъкна и неговата материално- правно незаконосъобразност. За да откаже признаването на данъчното облекчение ответника е приел, че към моите доверители е  налице подлежащо  на принудително  публично задължение  по смисъла на чл.167,  ал.1, т.1 и 3 от ДОПК.  Няма да се спирам на многобройната съдебна практика, която говори за разликата между  подлежаща на принудително публично задължение и дължимо данъчно задължение. Ще цитирам тази практика в писмените си бележки. По смисъла на закона е ноторен принцип в правото, че едно задължение  става годно за принудително изпълнение, когато  то е ликвидно и е предшествано от покана. Дали ще бъде в ревизионното производство,  дали ще бъде нотариална покана или съдебен изпълнител, за да е налице забава е нужно да има покана. По отношение на приетите от административния орган задължения подлежащи на принудително изпълнение, такова производство не е развито, тъй като  няма покана, няма и забава, която да се покрива по чл.167 от ДОПК. От друга страна като е администрирал вноските  по два различни закона и е разместил тяхното предназначение административният орган не ги е предупредил и е извършил самостоятелно нарушение на административно-производствените правила. Оказва се, че ответната страна черпи права от неправомерното си поведение. Моите доверители във вносната бележка са посочили на кое задължение се прави погасяване,  а адм.орган е пренасочил тази вноска без да ги предупреди, че тя остава висяща. Отказът протоворечи на духа и смисъла на закона, предназначен да стимулира земеделските производители да внасят нова техника, а от друга страна да облекчи събирането на данъци в бюджета. Фактите по делото сочат, че са извършени и двете неща, а именно закупена е нова земеделска техника  и са внесли данъците в законоустановените срокове.

В резултат излиза,  че се постига точно обратното. Моите доверители са санкционирани,  губи се за тях стимула да бъдат редовни данъкоплатци и да закупуват нова земеделска техника без да прикриват действителната й стойност. Моля да уважите жалбата и се произнесете по същество, тъй като сме изправени  пред факта на обвързана администрация. Ще представим писмени бележки.

Моля за разноските по списък, който прилагаме.

 

Ю.К.Ж.: Считам жалбата за неоснователна, като във връзка с наведеното възражение  относно разпоредбата на ДОПК,  представили сме доказателствено становище, че отговаря на чл.120 от ДОПК, както и доказателства че лицата, издали акта,  имат удостоверение по смисъл на чл.24 от ЗЕДЕП.По отношение на материалната законосъобразност,  в конкретния случай не са изпълнени изискванията на общите разпоредби  на чл.167 ЗКПО, както  и по отношение на нормата на чл-189б, за което съм представила становище в предходно съдебно  заседание, с което  е запознат и жалбоподателя.

Моля да ми бъде даден срок за допълнителни писмени бележки. Моля да ми бъде присъдено  ю.к.възнаграждение в размер на 2500 лв.

 

Съдът предоставя 7 дневен срок за писмени бележки на страните.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 13:20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: