ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 01.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На първи ноември                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1697 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:03 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Б.С., редовно призован, представлява се от адвокат К., редовно упълномощен.

 

 ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Д.М.А. –инспектор КП при Районно управление Несебър при ОД на МВР Бургас, редовно призован, явява се лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата. Нямам други доказателствени искания.

ОТВЕТНИКЪТ А.:  Жалбата е неоснователна. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене  и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да уважите жалбата и да отмените оспорената заповед като незаконосъобразно на следните правни и фактически основания:

На първо място, заповедта не е мотивирана. Посоченото в нея по никакъв начин не дава дължимата на задържаното лице информация относно вмененото му като престъпление. Само това е достатъчно основание за отмяна.

На второ място, считам, че не може в настоящото производство да се приемат и ползват като доказателства материалите по досъдебно производство. Касае се за абсолютно различни процедури. В този смисъл има трайна и последователна практика на Върховен административен съд, че е недопустимо автоматично привнасяне на материали от едно досъдебно производство в административно производство. Ако би имало като основание за подобно привнасяне, различни състави на Върховен административен съд приемат, че това би следвало да бъде направено по правилата на АПК и ГПК.

По тези съображения намирам, че така предприетата по отношение на доверителя ми принудителна административна мярка „задържане  по ЗМВР“ е изцяло недопустимо, незаконосъобразно, поради което Ви моля да отмените оспорената пред съда заповед.

В случай, че уважите жалбата, моля да присъдите направените от доверителя ми разноски, за което представям списък.

ОТВЕТНИКЪТ А.: Смятам, че обжалваната заповед е законосъобразна. Представили сме доказателства, въз основа на които може да бъде направен извод за наличие на предпоставки за задържане.

Моля да оставите жалбата без уважение като неоснователна.

Моля да ми присъдите разноски, представляващи транспортни разходи от гр. Сливен до гр. Бургас, за което прилагам доказателства – фискален бон, удостоверяващ зареждане с гориво и заверени преписи от талон на лек автомобил, с който съм осъществил транспорта и служебна бележка за сметка, по която евентуално да ми бъдат приведени разходите.

РЕПЛИКА НА АДВОКАТ К.: По отношение на претенциите за разноски считам същите за неоснователни, особено от гр. Шивачево. Местоработата на същия е гр. Несебър, действието е осъществено в гр.Несебър и би могло да се претендират разноски от гр. Несебър до гр.Бургас, така, че ако административният орган в днешния ден е пътувал от гр. Шивачево до гр. Бургас е проблем на самия административен орган.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: