ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 19.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На деветнадесети септември                          две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1696 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:41 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.М., редовно и своевременно призован,  не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ В.С.-ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР В СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР БУРГАС, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Явява се призования свидетел А.Г.И..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Административното дело е образувано по жалба от Д.Г.М., ЕГН **********, с адрес: ***, ж.к.Меден рудник, ул.“***“ №42 против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка/ПАМ/ № 18-0769-001427/01.06.2018г., издадена от В.Н.С.на длъжност полицейски инспектор към ОДМВР Бургас, сектор „Пътна полиция“ Бургас, упълномощен със заповед № 251з-209/18.01.2017г., с която, на Д.Г.М., ЕГН **********, с адрес: ***, ж.к.Меден рудник, ул.“***“ №42 на основание чл.171, т.1,б.Д от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – „Временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на водач до заплащане на дължимата глоба“.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на адм. орган е да установи наличие на материалноправните и процесуалноправните предпоставки за постановяване на спорната ПАМ, вкл. наличието на допуснато адм. нарушение, надлежно конкретизирано и доказано като извършено от страна на жалбоподателя.

Съдът докладва, че по делото с вх.№ 10441/19.09.2018 година  ответния орган е представил  заверено копие  на Заповед № 251з-209/18.01.2017 година.

Съдът пристъпва към разпит на вещото лице, на което снема сомоличността, както следва:

А.Г.И.: роден на *** година, ЕГН **********,  българин, български гражданин, неосъждан, женен. Без родство или особени отношения със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

Съдът връчи АУАН 07125093/ 01.06.2018година на свидетеля, за запознаване

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Актът съм съставил аз, отразил съм непосредствено възприетите  обстоятелства. Работя със станция за отдалечен достъп /РСОД/, същата представлява таблет с мобилна връзка с базата данни на МВР и след въвеждане на ЕГН получаваме информация за това, налице ли са неплатени глоби по ЗДвП. В конкретният случай съм направил такава проверка, констатирал съм наличие на неплатена глоба, написал съм в акта и съм отнел свидетелството до заплащане на същата.Това мога да кажа.

След изчерпване на въпросите към свидетеля, съдът освободи същия от съдебната зала.

Съдът, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административна преписка, както и заверено копие  на Заповед № 251з-209/18.01.2017 година.

Съдът счита, че фактическата обстановка по делото е изяснена, поради което

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

  Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

  Протоколът изготвен в съдебно заседание.

  Заседанието приключи в 14:46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: