ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 09.11                                                                  град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД         ХVІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети ноември                                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Й. Б. 

Прокурор: ХРИСТО КОЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

КА дело номер 1696 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:20  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ   П.Т.З., редовно уведомен, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ  Общински съвет Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

 

Окръжна прокуратура Бургас се представлява от прокурор Колев.

 

По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намери пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА касационната жалба.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.: Поддържам жалбата и допълнението към нея. Представям и моля да приемете две писмени доказателства, а именно разпечатка на талони за престой в синята зона на град Бургас и читателска карта на библиотеката. С тези доказателства искам да установя факта на фактическото ползване на синята зона.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Да се приеме представената административна преписка.

 

ПРОКУРОРЪТ: Оспорвам жалбата. Да се приемат представените доказателства по делото и тези представени в днешното съдебно заседание, които са относими.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените с жалбата писмени доказателства и тези изпратени от общинински съвет Бургас, представляващи заверено копие на административната преписка по изготвяне по обжалваната Наредба и представените в днешното съдебно заседание от жалбоподателя писмени доказателства, представляващи читателска карта от Регионална библиотека „Пейо Яворов“ Бургас и разпечатка на талони, удостоверяващи паркирането в синята зона на ППС в обхвата на град Бургас.

ПРИЛАГА към делото служебно изискани постановени съдебни актове, а именно  Решение №1094/19.06.2014г. по адм.д.№2690/2013г. на Административен съд Бургас, Решение №8335/07.07.2015г. по адм.д.№11971/2014г.. на Върховен административен съд, протокол по адм.д.№5940/2016г. на Върховен административен съд и Определение №7912/29.06.2016г. на Върховен административен съд.

 

След извършена служебна справка в деловодството на Административен съд Бургас, съдът констатира, че по описа на съда е било образувано адм.д.№ 2690/2013 година, чийто предмет  е оспорването на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, в нейната цялост, като понастоящем жалбоподателят З. оспорва само една от разпоредбите на този подзаконов нормативен акт – чл.21. Предвид обостоятелството, че Наредбата е била предмет на контрол за  законосъобразност в нейната цялост,  настоящият  съдебен състав  прецени, че настоящото обжалване е процесуално недопустимо, като по предходното оспорване е било постановено Решение №1094/19.06.2014г. по адм.д.№2690/2013г. на Административен  съд Бургас, с което оспорването е отхвърлено, като по реда на инстанционния контрол съдебният акт е оставен в сила с Решение № 8335/07.07.2015г. по адм.д.№11971/2014г.. на Върховен административен съд. С оглед изложените фактически обстоятелства и съобразно нормата на чл.187, ал.2 от АПК, настоящото оспорване се явява процесуално недопустимо и като такова следва да бъде прекратено. Предвид изложеното и на основание чл.159, ал.6 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на П.Т.З. ***  против чл. 21 от Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас,приета с решение на Общински съвет – Бургас по т. 3 от Протокол № 27/24.09.2013 година.        

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1696/2017 година.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок считано от днес.

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ          :

 

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                             2.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:31 часа.

        

          СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: