ПРОТОКОЛ

       

година 2009, 14.01.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ­­­  ХІІ-ти  административен  състав       

 

На четиринадесети януари                                                      две хиляди и девета година             

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю.Р.

                                                   

                                                     

секретар: Й.Б.    

прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

административно  дело номер 1696  по описа за    2008 година.                                                         

          На именното повикване в  16.00   часа се явиха:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ А.Я.Х., М.С.Х., К.Я.Х., редовно призовани, не се явяват, за тях адв. М.С., с пълномощно по делото.

         ОТВЕТНИКЪТ Кметът на община Созопол, редовно призован, не изпраща процесуален представител.

         От ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ лично се явяват С. Д. С., К.  И.Н., С.И.И., Н.Н.Р., В.Т.В., редовно призовани.

Останалите ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, редовно призовани, не се явяват и не изпращат процесуален представител.

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Адв.С.: Поддържам жалбата. Имаме доказателствени искания, тъй като оценката, която е направена от общината и съответно е записана в обжалваната от нас заповед на кмета е твърде висока. Не сме съгласни с нея, което сме посочили и в жалбата ни. В тази връзка моля да бъде назначена съдебно-икономическа експертиза, която да направи нова оценка, но за целта е необходимо събиране на допълнителни доказателства. Никъде в заповедта на кмета на общината не е ясно посочено, след като е направена оценката, нито дали има решение на Общински съвет-Созопол и Министерския съвет земята дали е земеделска  или е включена в селищно образувание,  тъй като за да е налице селищно образувание, следва да има устройствен план. Наличието на устройствен план ще е първата задача към експертизата, а именно налице ли е изработен устройствен план за процесния имот и дали същият е влязъл в сила.

Освен това моля да бъде представено от ответника решението на Министерския съвет, с което процесната вилна зона „Митков мост” е обявена със статут на селищно образувание или решението на общинския съвет, ако е с  местно значение това селищно образование, както и да се представи околовръстният полигон или регулационният план на тази зона за установяване на нейните граници и дали попада процесният имот в тези граници.

 След като се изяснят тези въпроси, ще си поставя и задачите към експертизата.

Освен това, тъй като оценителният протокол  подлежи на самостоятелно обжалване от лицата, имащи право да придобият собствеността, следва да има предявяване и връчване на този протокол на жалбоподателите,  а това не е сторено. Моля да задължите община Созопол да представи обратната пощенска разписка или друга разписка, от която да е видно връчването на протокола на жалбоподателя.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.: Заповедта на общината е издадена на базата на това, че има ПУП, който е минал през областната дирекция, утвърден, като след утвърждаването му следва разпределение на парцелите.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ: Съгласни сме с извършената оценка. Според нас жалбата е неоснователна. Ще изразим становище след събирането на доказателствата, които бяха поискани в днешното съдебно заседание, въпреки, че считаме, че не е необходимо събирането на тези доказателства и да се занимават вещите лица.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.: В момента такива места в местността „Митков мост” се продават за по 100 евро квадрата. Смятаме даже, че оценката е по-ниска от оценките на имотите, които се продават в момента. Бащата на жалбоподателите не е бил собственик на парцел, а  ползувател и неговите наследници нямат право подават жалба. На какво основание се подава тази жалбата.

 

Адв.С.: Става въпрос не за ПУП, одобрен от областния управител, а за комбиниран  план за новообразуваните имоти.

Аз  искам справка дали има устройствен план по чл. 24, ал. 2 от ЗТСУ.

Относно искането за представяне на решението на Министерския съвет, с което процесната вилна зона „Митков мост” е обявена със статут на селищно образувание или решението на общинския съвет, ако е с  местно значение това селищно образование, както и да се представи околовръстният полигон или регулационният план на тази зона за установяване на нейните граници и дали попада  процесният имот в тези граници, тези доказателствени искания се основават на чл. 25 от ЗТСУ.

Като отговор на въпроса, защо наследниците на Я. Х. могат да водят това дело, заявявам, че в  § 4а от ЗСПЗЗ е посочено, че ползуватели или техните наследници могат да придобият собствеността върху дадените им за ползване земи. Има и решения на съдилищата в тази насока.

 

Съдът намира за основателни исканията на  процесуалния представител на жалбоподателитеадв.С., с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ЗАДЪЛЖАВА кметът на община Созопол да представи в 7-дневен срок от получаване на съобщението:

1. Доказателства за това дали е налице одобрен устройствен план за цялата зона по § 4 от ЗСПЗЗ в м. „Митков мост”, землището на с. Черноморец, Община Созопол и дали е влязъл в сила, ако има такъв устройствен план.

 

2. Решението на Министерски съвет, с което процесната м. „Митков мост”, в землището на с. Черноморец, Община Созопол е обявена със статут на селищно образувание или решението на Общински съвет-Созопол, ако е с местно значение това селищно образование;

 3. Околовръстния полигон или регулационния план на тази зона за установяване на нейните граници с отбелязване дали  процесният имот попада в тези граници.

 

адв. С.: Моля също така да задължите ответника да представи и всички  подавани молби от Я. Х. и неговата съпруга, с които е искано закупуване на процесния имот, считано от 31.03.1991 година до деня на издаване на обжалваната заповед.

 

Съдът намира за основателно искането на процесуалния представител на жалбоподателите, с оглед на което

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА кметът на община Созопол да представи в 7-дневен срок от получаване на съобщението доказателства за това кога е връчен оценителният протокол на жалбоподателите, както и всички молби от Я Х. и неговата съпруга, с които е искано закупуване на процесния имот, считано от 31.03.1991 година до деня на издаване на обжалваната заповед.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.: Водим от 2002 година дела, печелим, връщаме, печелим, отиват до София, връщат ги в Бургас. След толкова водени дела се доказа, че жалбоподателите имат един фургон, поставен върху фундамент.

Адв.С.:  В делата, за които говори заинтересованата страна, се доказват по безспорен и категоричен начин характерът на постройката в имота и правото на наследниците на Я. Х. да придобият правото на собственост.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

  О П Р Е Д Е Л И :

  

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.03.2009 година от 15.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16.15 часа.

                           

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: