ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 19.09                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на деветнадесети септември                        две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1695  по описа за 2018 година.                 

 

       На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.Р.П., редовно призован,  се явява лично и с адвокат А., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на група „АНД“ при Сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Бургас – Р.П., редовно призован,

 

АДВОКАТ А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

          Производството е образувано по жалба на Б.Р.П. против заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-0769-001376/28.05.2018г. на началник на група „АНД“ при Сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Бургас – Р.П., с която  по чл.171, т.4 от ЗДвП е иззето свидетелство за управление на водач на МПС, на който са му отнети всички контролни точки и не е изпълнил задължението си по чл.157, ал.4 от ЗДвП.

 

ПОСТЪПИЛО е уточнение на жалбата вх.№7719/06.08.2018г. от жалбоподателя.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по обжалвания административен акт от ответника

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

         

АДВОКАТ А.: Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства. Няма да соча други доказателства.

         

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ А.: Уважаема г-жо съдия от събраните писмени доказателства не се установява по безспорен и категоричен начин, че на моя доверител са отнети всички контроли точки. Напротив доказа се, че КАТ Бургас не могат да представят следни Наказателни постановления, поради бракуване на същите, а именно НП №1165/2002 г., където са отнети 6 контролни точки, №13415 от 2006 г., където са отнети 10 контролни точки и №10887 от 2008 г., където са отнети 11 контролни точки. Видно от представените наказателни постановления на моя доверител са отнети само 18 контролни точки и в момента доверителят ми е на 21 контролни точки. Поради непредставянето на посочените по- горе наказателни постановления не става ясно дали тези наказателни постановления са връчени и по какъв начин, ако са връчени. Имайки предвид това, моля съдът да постанови решение, с което отмени така издадената ЗПАМ по чл.171, т. 4 от ЗДвП като неправилна и незаконосъобразна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: