ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 13.01.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На тринадесети януари                             две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1695 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 14,20 часа се явиха:

Жалбоподателят „Емералд Хоспиталити 2013” ООД - редовно призован, се представлява от адв. М.  с пълномощно по делото.

Ответникът Кмет на Община Несебър-редовно призован, се представлява от юк. Б. с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещо лице П.Ш..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         По делото е постъпило в срок заключение на вещо лице Ш..

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

 П.С.Ш. - ** години, българка, българска гражданка, със средно-специално образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. М. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

ВЪПРОС: Бихте ли описали компонентите на площадката и съответно как е закрепен всеки компонент?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Самите съоръжения в площадката се намират в затревен терен и те са монтирани. Анкерирани са върху бетонови постаменти, а самият постамент е зачимен, отгоре е застлан с трева, за да се избегне нараняване и за по-естетичен вид.

 

ВЪПРОС: Може ли да се отдели компонента, без да се разгражда?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да може, тези съоръжения са прикрепени с анкерни болтове към бетонната основа.

 

ВЪПРОС: Може ли да се принесе на друго място съответното игрално съоръжение?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Може и да се пренесе на друго място.

 

АДВ. М.: Нямам други въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ Б. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: Може ли съоръжението да бъде монтирано другаде, без този бетонен постамент, който стои отдолу?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Доколкото прегледах документацията, с която разполага фирмата, установих, че те така се произведени. Необходим е бетонов постамент, за да се закрепи съоръжението на друго място.

 

ВЪПРОС: По какъв начин е положена оградата?

 

ОТГОВОР:  Не съм обследвала този въпрос.

 

ЮРИСКОНСУЛТ  Б.: Нямам други въпроси.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещо лице Ш..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./издаден РКО 200,00лв. на 13.01.2015г./

 

Съдът счита, че следва да събере допълнително доказателство с оглед пълното изясняване на фактическата обстановка по спора, а именно искане вх.№ Н 2-УТ-1899 от 18.03.2014г. за издаване на Разрешение за строеж, подадено от жалбоподателя до кмета на Община Несебър. Това искане е посочено от вещото лице на страница последна от заключението и съдът счита, че то е относимо към настоящия спор.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Представям молба-искане, цитирано току-що от съда, относно разрешение и монтаж на съоръжения на детска площадка и протокол за становището на ОЕСУТ.

 

Адв. М.: Да се приемат документите. Искането е такова по реда на чл.56 от ЗУТ, а за становището на ЕСУТ отразява принципна позиция относно този вид съоръжения, но не определя конкретната характеристика на процесния обект по начина по който е поставен на терена, защото то е издадено преди монтажа, но твърдим, че ние не сме искали разрешение за строеж, искали сме разрешение за поставяне на преместваеми обекти. Административният орган не се е произнесъл в съответствие с установената от самия него процедура.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА искане с вх.№ Н2-УТ-1899/18.03.2014 г. и Протокол № 4 от 04.04.2014г. на Комисията за поставяемите обекти.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. М.: Моля да отмените заповедта на посоченото основание чл.225а от ЗУТ, тъй като обектът на разпореждане няма характеристиките на строеж, а е преместваем обект по смисъла на § 5, т. 70 от ДР на ЗУТ и тук компетентният орган е кмета на общината по друга процедура и на други правни основания, различни от посочените в заповедта. При констатираната незаконосъобразност, следва да се отмени издадената заповед, поради неправилна правна квалификация.

Моля за присъждане на деловодните разноски на жалбоподателя -  държавна такса и разноски за вещо лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Моля да постановите решение, с което да потвърдите издадената от кмета на община Несебър заповед № 1757/15.07.2014г. като правилна и законосъобразна. В случая безспорно е налице строеж, квалифициран пета категория, съгласно чл.137, ал. 1, т. 5, б.А от ЗУТ. В Наредба № 1/2003 г. за номенклатурите на видовете строежи, издадена от МРРБ, в т. 6, изречение посочено, е отразено, че детските площадки представляват строеж по смисъла на наредбата.       Моля за присъждане на юрисконсултското възнаграждение. 

 

РЕПЛИКА НА АДВ. М.: От значение е факта как е изградена детската площадка, а не по принцип дали и има характеристиката на строеж или на преместваем обект.

 

ДУПЛИКА НА ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Съоръженията действително са прикрепени с болтове към бетонен постамент, но същите не могат да бъдат преместени и да се използват без наличието на такъв бетонен фундамент другаде, поради което съоръжението изцяло отговаря на характеристиките на строеж.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: