ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 04.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На четвърти ноември                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1695 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

Жалбоподателят „Емералд Хоспиталити 2013” ООД - редовно призован, се представлява от адв. М.  с пълномощно по делото.

Ответникът Кмет на Община Несебър-редовно призован, се представлява от юк. Б. - представя пълномощно.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „Емералд Хоспиталити 2013” ООД против заповед на кмета на Община Несебър, с която е разпоредено премахване на обект, определен като незаконен строеж, представляващ площадка за игра с монтирани съоръжения, подробно описани в заповедта.

 

Адв. М.: Поддържам жалбата и изложените в нея оплаквания. Твърдим, че не сме надлежен адресат на заповедта, не сме собственици на терена на обекта и няма данни да сме го изградили. Считаме, че липсва строеж по смисъла на § 5, т.28 ЗУТ и се касае за преместваем обект. В тази връзка имаме доказателствено искане за допускане на съдебно-техническа експертиза,   вещото лице след оглед на място да опише съставните части на посочената детска площадка,  съответстват ли те на посоченото в заповедта и начина по който са закрепени за терена, могат ли да се отделят, без да се разруши целостта им и да се преместят и ползват на друго място със същото предназначение.

Моля да допуснете до разпит свидетел, с който ще установяваме, че площадката е комплекс от затворен тип, който се ползва единствено от собствениците.

Да се приеме административната преписка. Предявили сме възражение в административното производство и моля да ми дадете възможност да го представя в следващото съдебно заседание.

 

Юк. Б.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Видно от процесната заповед касае се за строеж пета категория изпълнен без строително разрешение, без одобрени инвестиционни проекти. Не възразявам по допускане на съдебно-техническа експертиза  и свидетелски показания.

Предвид изявленията на страните съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка  по делото съгласно описа на л.2.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на жалбоподателя да представи в следващото съдебно заседание възражение съставено от името на дружеството против констатациите въз основа на които е издадена оспорената заповед.

 

ДОПУСКА при довеждане един свидетел за установяване на обстоятелствата твърдени от адв. М..

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза със задачите формулирани от адв. М. в днешното съдебно заседание.

 

НАЗНАЧАВА вещо лице П.Ш..

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 200,00 лв., вносими от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

 

Вещото лице да бъде уведомено за изготвяне на заключението, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.01.2015 година от 14,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: