О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. Бургас,  1782        /  26.07.2018 г.

 

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на двадесет и шести юли, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                              ЧЛЕНОВЕ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                ДИАНА ГАНЕВА

като изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА адм.д. № 1694 / 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на П.Т.З. ***, подадена чрез адвокат Б.Г.Б. ***, против буква „Г” (за всички останали – 5 лева) от раздел ІХ, към Приложение №5 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. С жалбата се иска съдът да отмени атакуваната разпоредба от посочения подзаконов нормативен акт, както и да присъди направените от жалбоподателя разноски.

С разпореждане от 04.07.2018г. съдът е оставил жалбата без движение с изрични указания за изправяне на нередовности, конкретно посочени, а именно да представи доказателство за платена държавна такса в размер на 10 лв. по сметка на Административен съд Бургас, както и доказателство за платена такса в размер на 20 лв. за публикуване в Държавен вестник на съобщение за направеното оспорване на част от подзаконов нормативен акт. Съобщението с дадените указания е получено на 09.07.2018г. от адвокат Б. - пълномощник на жалбоподателя.

На същата дата по делото е постъпила молба от адвокат Б., с която се иска съдът да отмени разпореждането за без движение, с което е задължил неговия доверител да заплати държавна такса и такса за публикуване на обявление в Държавен вестник, тъй като счита, че производството по делото е по реда на Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.), а съгласно чл. 75, ал.2 от същия закон, за производствата пред съд не се събира държавна такса, а разноските са за сметка на бюджета на съда. По тази причина пълномощника на жалбоподателя счита, че неговия доверител не дължи заплащане на държавна такса в размер на 10 лв., а таксата за публикуване на обявление в Държавен вестник счита, че съдът следва да поеме от собствения си бюджет.

На 13.07.2018г. по делото е постъпила друга молба от адвокат Б., в която е възпроизведен текста на оспорената разпоредба от местната наредба, с твърдението, че читателите са разделени по дискриминационен признак, за това иска жалбата на неговия доверител да бъде разгледана по реда на чл. 73 от ЗЗДискр. и на основание чл. 75 от същия закон разноските следва да са за сметка на бюджета на съда. В подкрепа на твърденията си прилага определение № 263/28.06.2018г. по адм.д.№ 163/2018г. по описа на Административен съд Смолян, с което са конституирани страните в съответното производство и е разпоредено публикуване на обявление в Държавен вестник, а в мотивите на определението е посочено, че разходите за публикуване на обявлението са за сметка на съда.

Възраженията на жалбоподателя относно вмененото му от съда задължение да заплати държавна такса и разноски за публикуване на съобщение в Държавен вестник за направеното от него оспорване на разпоредба от подзаконов нормативен акт са неоснователни.

Правната квалификация на спора е дейност, изцяло от компетентността на съда и в конкретния случай се касае за спор между жалбоподателя П.З. и Общински съвет Бургас, чиито предмет е една разпоредба от Приложение към Наредба, приета от същия Общински съвет. Производството е по реда на чл. 185 и сл. от АПК – оспорване на подзаконови нормативни актове. Твърдението на жалбоподателя, че атакуваната от него разпоредба противоречи на Закона за защита от дискриминация, представлява твърдение по съществото на оспорването на самата норма, като противоречаща на нормативен акт от по-висока степен. Това възражение за противоречие на обжалваната норма с нормите на Закона за защита от дискриминация не определя процесуалния ред, по който се разглежда делото. Процесуалният ред, по който се развива съдебното производство, се определя от предмета на спора, който в конкретния случай е норма от подзаконов нормативен акт.

В АПК няма изрични разпоредби, които да регламентират освобождаването от държавни такси и разноски. За това, на основание чл. 144 от АПК се прилага редът, регламентиран в ГПК. В случая липсва искане за освобождаване от държавна такса и разноски, както и твърдения, които са относими към такова искане. За това съдът счита, че страната дължи заплащането на държавна такса, която с разпореждането за без движение е указана на жалбоподателя. Същото се отнася и за разноските, които той следва да стори по повод изискванията на чл.188, във вр. с чл. 181, ал.1 от АПК, за да бъде публикуване съобщение в Държавен вестник за направеното оспорване.

По изложените съображения съдът не може да сподели мотивите на цитираното от жалбоподателя определение на Административен съд Смолян, тъй като редът, по който се движи съдебното производство е този по чл.185 и сл. от АПК, а не този по чл.73 от Закона за защита от дискриминация.

Съдът е указал на жалбоподателя да заплати държавна такса в изискуемия размер, както и такса за публикуване на съобщение в Държавен вестник. Съобщението с дадените указания е получено от надлежно упълномощен процесуален представител на 09.07.2018г., което до настоящия момент не е изпълнено. 

Налице са условията на АПК за прекратяване на съдебното производство по адм.дело №1694/2018г. поради неотстраняване на нередовностите на жалбата в срок, което е процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото.

         По изложените съображения и на основание чл.196 вр. чл.151, ал.1, т.3, чл.188, във вр. чл.158, ал.3 от АПК, Административен съд, гр.Бургас,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. ***, подадена чрез адвокат Б.Г.Б. ***, против буква „Г” от раздел ІХ, към Приложение №5 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, като нередовна.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №1694/2018г. по описа на Административен съд – Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването пред ВАС на РБ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ЧЛЕНОВЕ: