ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 09.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети декември                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1694 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „Емералд хоспиталити 2013” ООД, редовно призован, се явява адвокат М., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА кмет на Община Несебър, редовно призован, представител не се явява. 

 

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба с вх.№9322/08.12.2014година от процесуалния представител на ответника, с приложени заверени копия на заявление с вх.№Н-УТ-1899/18.03.2014 година от „Емералд хоспитали 2013”ЕООД и препис-извлечение от протокол №4/04.04.2014година на комисията по преместваемите обекти по реда на Наредба №10.

 

АДВОКАТ М.: Представените доказателства по делото не касаят предмета на оспорваната от нас заповед, тъй като с нея е разпоредено премахване на преместваем обект пергула, а представените доказателства касаят строеж, като строежа за детска площадка е коренно различен от описания в заповедта. Поддържам отрицателното твърдение, че не сме извършили поставянето на обекта, не сме съсобственици и собственици на имота.

С оглед дадените оказания за разпределение на доказателствената тежест, заявявам че няма да сочим други доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с молба вх.№9322/08.12.2014година писмени документи, а именно - заявление с вх.№Н-УТ-1899/18.03.2014 година от „Емералд хоспитали 2013”ЕООД и  препи-извлечение от протокол №4/04.04.2014година на комисията по преместваемите обекти по реда на Наредба №10.

 

Съдът като взе предвид, заявеното от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание, че няма да сочат други доказателства и фактът, че ответникът не е направил доказателствени искания в указания срок, счита че делото следва да се реши с оглед наличните доказателства по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ М.: моля да отмените обжалваната от нас заповед, като незаконосъобразна, по доводите изложени в жалбата. На първо място неправилно е разпоредено на нас да премахнем определеното като предмет на Заповедта обект пергула, тъй като няма данни да е поставен от нас.

Моля съдът евентуално да обсъди доводите, че пергулата не представлява преместваем обект, който има временно закрепване към терена, а е поставяем без да се закрепва за терена.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: