Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 1443                     18 юли 2018  година                   град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на дванадесети юли, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                            2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Б. Ч.

Прокурор Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                            

касационно административно наказателно дело номер 1693 по описа за  2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Ви Ем Ай Инженеринг“ООД, с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление - гр.София, ж.к „Обеля 2“, ***, представлявано от М.И.В., против решение № 724 от 05.06.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 1855/2018 г. по описа на Районен съд Бургас, с което е изменено наказателно постановление/НП/ № 02-0001540 от 29.01.2018 г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда“ Бургас, с което на касатора, на  основание чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ/, е наложена имуществена санкция в размер на 3000.00/три хиляди/ лева, за нарушение по чл. 63, ал. 2 КТ, като съдът е намалил размера на имуществената санкция на 1 500.00/хиляда и петстотин/ лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В жалбата твърди, че решението на районния съд е неправилно. Иска да се отмени, както и измененото с него наказателно постановление.

Ответникът, редовно уведомен, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура  Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд Бургас да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд  Бургас, с решение № 724 от 05.06.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 1855/2018 г. по описа на съда, е изменил наказателно постановление № 02-0001540 от 29.01.2018 г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда“ Бургас, с което на касатора, на  основание чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ/, е наложена имуществена санкция в размер на 3000.00/три хиляди/ лева, за нарушение по чл. 63, ал. 2 КТ, като съдът е намалил размера на имуществената санкция на 1 500.00/хиляда и петстотин/ лева.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел за доказано, че „Ви Ем Ай Инженеринг“ООД, в качеството му на работодател, е осъществило от обективна страна състава на посоченото в акта и НП административно нарушение по чл.414, ал.3, вр.чл.63, ал.2 КТ, за което законосъобразно е била ангажирана отговорността на дружеството. Съдът е намалил размера на наложената на касатора имуществена санкция към предвидения в закона минимален размер, съобразно тежестта на нарушението, обстоятелството, че същото е първо за нарушителя като е преценил, че този размер би бил достатъчен за постигане целите на наказанията.

Санкцията е наложена на „Ви Ем Ай Инженеринг“ООД за това, че, в качеството му на работодател, по смисъла на §1, т.1 ДР КТ, на 19.09.2017 г. в 14.25 часа, на строителен обект: „жилищна сграда“, находящ се в гр.Бургас, ул. „Александър Велики“№ 73, е допуснало до работа Ю.М.А.да полага труд на длъжност „работник строителство“, преди да му предостави копие от уведомлението по чл.62, ал.3 от Кодекса на труда, заверено в ТД НАП. Работникът е установен на 19.09.2017 г. в 14.25 ч. на място в строителния обект да изпълнява трудова дейност като работник строителство. За така установеното нарушение на „Ви Ем Ай Инженеринг“ООД е съставен АУАН № 02-0001540/15.12.2017 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основното възражение на касатора е, че не е извършил вмененото му нарушение, тъй като на 19.09.2017 г. работникът Ю.М.А.не е престирал труд на обекта, а е бил на обучение и инструктаж, който се е провел в рамките на деня.

Решението на районния съд е валидно, допустимо и правилно.

Възражението на касатора е неоснователно. Представеният от „Ви Ем Ай Инженеринг“ООД договор за обучение и инструктаж е в противоречие с останалите доказателства, поради което правилно не е кредитиран от районния съд. Така от показанията на актосъставителя се установява, че Ю.М.А.е установен на място на 19.09.2017 г. да престира труд на строителен обект „жилищна сграда“, находящ се в гр.Бургас, ул. „Александър Велики“№ 73 като работник строителство. Показанията са в синхрон с декларираното от работника в справката по чл.402, ал.1, т.3 КТ от 19.09.2017 г., че полага труд на обекта, считано от 18.09.2017 г. Установява се също така, че към момента на проверката, на Ю.М.А.не е било връчено копие от уведомлението по чл.62, ал.3 КТ. Това е така, тъй като проверката е извършена в 14.25 часа на 19.09.2017 г., докато уведомлението за сключения трудов договор с Ю.М.А.е подадено от „Ви Ем Ай Инженеринг“ООД до НАП на 19.09.2017 г. в 17.47 часа, видно от справката за приети и отхвърлени уведомления по чл.62, ал.5 КТ/л.24 от анд №1855/2017 г. на БРС/.

Ето защо, в административнонаказателното и в производството по оспорване на наказателното постановление са били изяснени всички факти от значение за ангажиране отговорността на „Ви Ем Ай Инженеринг“ООД за нарушение на чл.63, ал.2 КТ, която предвижда, че работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по ал. 1, която сочи, че работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя, преди постъпването му на работа, екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите.

За неизпълнение на изискването на чл.63, ал.2 КТ от работодателя, в чл.414, ал.3 КТ е предвидено налагане на имуществена санкция или глоба в размер от 1 500.00 лева  до 15 000.00 лева, а на виновното длъжностно лице глоба в размер от 1 000.00 лева до 10 000.00 лева, за всяко отделно нарушение.

Настоящият касационен състав споделя извода на районния съд, че по отношение на „Ви Ем Ай Инженеринг“ООД е приложена точната санкционна норма като съдът правилно е преценил, че с оглед тежестта на извършеното нарушение, размерът на имуществената санкция следва да бъде намален към законоустановения минимум от 1500.00/хиляда и петстотин/ лева.

Предвид липсата на касационни основания за отмяна, решението на районния съд следва да се остави в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд Бургас, ХIV - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 724 от 05.06.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 1855/2018 г. по описа на Районен съд Бургас.

Решението е окончателно.

                           

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

  

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:     1.                                      

 

                               2.