ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 13.01.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На тринадесети януари                             две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1693 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 15,00 часа се явиха:

Жалбоподателят „Емералд Хоспиталити 2013” ООД - редовно призован се представлява от адв. М. с представено пълномощно.

Ответникът Кмет на Община Несебър - редовно призован, се представлява от юк. Б. с представено пълномощно.

Явява се вещо лице П.Ш..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         По делото е постъпило в срок заключение на вещо лице Ш..

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

 П.С.Ш. -**  години, българка, българска гражданка, със средно-специално образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. М.:  Има ли някакъв елемент на закрепване?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Обектът е разположен върху терена без да е закрепен за него и може да се вдигне и може да се ползва без каквато и да е форма на закрепване.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам въпроси.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА заключението на вещото лице.

         Да се изплати на вещото лице определения депозит./издаден РКО 200.00 лв. на 13.01.2015г./

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

         Адв. М.: Моля да отмените процесната заповед на посочените две основания – „Емералд Хоспиталити 2013” ООД  не е нито собственик на терена, нито е искало и е заявило самостоятелни вещни права върху терена. Дружеството експлоатира общи части на комплекса, но в случая административният орган не доказва дружеството да е извършител или собственик на гореописания според тях преместваем обект. В този смисъл има нарушение на процедурата - не се доказа собствеността на обекта, не се касае за преместваем обект, а за движима вещ, която се поставя да стои на терена. Вещото лице не можа да установи как е била закрепена беседката към момента на издаване на заповедта. Твърдим, че към момента на издаване на заповедта, не е имало закрепване, а поставяне. Моля за отмяна на заповедта.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Б.:  Заповедта е създадена въз основа на ЗУТ, в който има две понятие – „строеж” и „преместваем обект”. Терминът „поставяем обект” не е обект на ЗУТ. Процесният обект е поставяем на основание чл. 25, ал. 3 от Наредба № 10– за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на Община Несебър.

 

         Адв. М.: Логиката на административния орган е такава, че ако искаш да разположиш пластмасов стол върху терен трябва да искаш разрешение. Подиумът е движима вещ разположена върху терена. Нито една от хипотезите по чл. 225 и чл. 56 от ЗУТ не са приложими.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Да, необходимо е такова разрешение. На територията на общината се поставят поставяеми обекти само след разрешение по реда на Наредба № 10 – за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на Община Несебър, след разрешение на Главния архитект. Дори и масите и столовете към заведенията за хранене и развлечения, разположени върху общински и частни терени, за да бъдат поставени на терен, трябва да имат разрешение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: