ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 04.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На четвърти ноември                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1693 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

Жалбоподателят „Емералд Хоспиталити 2013” ООД - редовно призован се представлява от адв. М. – представя пълномощно.

Ответникът Кмет на Община Несебър - редовно призован, се представлява от юк. Б. – представя пълномощно.

 

Съдът след като намира, че липсват процесуални пречки по хода на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „Емералд Хоспиталити 2013” ООД  против заповед на кмета на Община Несебър, с която е наредено да бъде премахнат обект, представляващ подиум, с посочени размери, определен от административния орган като преместваем обект.

 

Адв. М.: Поддържам жалбата и изложените оплаквания в нея. Не сме собственик на терена и не ни е известно поради какви обстоятелства се издава констативния протокол и заповедта, тъй като сме компания, която осъществява поддръжка на общите части и според нас ако са налице данни за издаване на акт, следва да се издаде на собственика на терена. Твърдим, че ние не сме извършител и не сме собственик.

 

Моля да се назначи съдебно-техническа експертиза вещото лице след оглед на място на посочения преместваем обект да посочи съществува ли форма на закрепване на подиума върху терена или е поставен да стои върху терена, има ли елемент на закрепване или същият е свободно отделяем и преместваем, има ли връзка с мрежа за ток и вода. Какви са конструктивните особености на подиума, материалите от които е изградена.

Моля да ми дадете възможност да представя възражението, което сме изготвили в административното производство преди издаване на оспорения административен акт.

 

Юк. Б.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна и недоказана. Моля да приемете представените с придружителното писмо от 08.08.2014 г. документи, съставляващи преписката по делото, както и  Наредба № 10 за ред и условия за поставяне  на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на Община Несебър.

Не възразявам за допускане на съдебно-техническа експертиза .

 

С оглед изявленията на страните съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка  по делото, съгласно описа на л. 2.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на адв. М. да представи възражение изготвено в хода на административното производство от дружеството-жалбоподател.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза със задачите формулирани от адв. М. в днешното съдебно заседание.

 

НАЗНАЧАВА вещо лице П.Ш..

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 200,00 лв., вносимм от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

Вещото лице да бъде уведомено за изготвяне на заключението, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.01.2015    година от 14,30  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: