О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1317            14.08.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, първи състав, на четиринадесети август две хиляди и дванадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 1693 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.146 от АПК.

Образувано е по жалба на „Хелио-тур-с” АД със седалище и адрес на управление в гр.Созопол, къмпинг „Каваци”, представлявано от управителя Б.Д.Б. против постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение от 28.07.2012г., издадено от Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Хасково. Иска се от съда да отмени процесното постановление. Жалбата е депозирана пред Административен съд – Бургас, ведно със следните доказателства – заповед № 15/20.07.2012г., издадена от изпълнителния директор на „Хелио-тур-с” АД – гр.Созопол, длъжностна характеристика на длъжността „главен готвач”, молба от В.М.Р., писмо изх.№ 152/17.07.2012г., договор за повишаване на квалификацията и преквалификацията. Актът, чиято отмяна се претендира не е приложен. Видно от твърденията в жалбата, същият е издаден от административен орган в Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Хасково.

Съгласно разпоредбата на чл.133, ал.1 от АПК делата се разглеждат от административния съд, в района на който е седалището на органа, издал оспорения административен акт, а когато то е в чужбина – от Административен съд – град София. В конкретния случай, видно от твърденията в жалбата и нейната заглавна част, седалището на органа, издал процесното постановление е в гр.Хасково, поради което компетентен да се произнесе по законосъобразността му е Административен съд – гр.Хасково. Местната подсъдност по АПК е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на съдебното производство, за която съдът следи служебно (аргумент от чл.134, ал.2 от АПК). Тя се определя от посочената в закона връзка на делото с териториалния район на съответния административен съд, който е овластен и задължен да постанови валиден съдебен акт.

Гореизложеното съставлява основание за десезиране на настоящия съдебен състав чрез прекратяване на производството по делото и изпращането му по подсъдност на Административен съд – гр.Хасково като компетентен по смисъла на чл.133, ал.1 от АПК.

 

Мотивиран от горното, на основание чл.135, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, първи състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1693/2012г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – гр. Хасково за произнасяне по компетентност.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....................................