ПРОТОКОЛ

Година

2009, 9.03.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен  състав       

На девети март                                                   две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.А.

                                                     

Секретар:   М.В.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 1693  по описа за 2007година.                     

 

На именното повикване в11.00  часа се явиха:

Жалбоподателката М.П., редовно призована, не се явява, за нея се явява представител по пълномощие адв. К..

Ответникът по жалбата, изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, редовно призован,няма представител Заинтересованата страна З.Н., редовно призована, не се явява, за нея се явява представител по пълномощие адв.М., надлежно упълномощена, с пълномощно по делото.

Явява се вещото лице М.Г..

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото

 

На основание чл.142, ал.1от  ГПК, във връзка с чл.144 от  АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът пристъпва към  разпит на вещото лице със снета самоличност от по-рано. Предупредена за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩО ЛИЦЕ - Представила съм  допълнително заключение, което поддържам.

 

АДВ. К. – Нямам въпроси.

АДВ.М.  Процесния имот  попада ли във вилна зона. По картата, която представя  вещото лице.

ВЕЩО ЛИЦЕ – Предвид скицата  към протокола от 1987 г.  за определяне на зони за земеделско ползване и аз съм приложила в заключението. Процесния имот попада извън защрихованите зони, и попада в терена, в който е записано „Вилна зона”.

АДВ. М. - Нямам други въпроси.

АДВ. К.  - Нямам други  въпроси.

 

На основание чл. 157 от ГПК, във връзка с чл. 144  от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  допълнителното заключение на вещото лице. Утвърждава окончателен размер на възнаграждението в размер, равен на  внесения депозит, от които 20 лв. представляват пътни разноски. Да се издаде РКО.

 

АДВ. К. -  Представям и моля да приемете две решения на Върховен касационен съд, копие е емлячния регистър и декларация за притежавани непокрити земи.

АДВ. М. – не възразявам да се приемат. Представям решение на Върховния касационен съд, с което се обезсилват решенията на Окръжен съд Бургас и Районен съд Бургас, с констатациите, че жалбоподателката не е доказала правото си на собственост върху процесния имот.  С оглед на представените  доказателства, считам решението на Върховния касационен съд и на Бургаски окръжен съд  и за явна фактическа грешка моля да се има и следното становище. Жалбоподателката не е доказала правото си на собственост. И няма правен интерес по настоящата жалба.  Правя искане за  недопустимост.

АДВ. К.  - По повод възражението, заявявам, че с молбата от 5.2.2008 г. сме представили нов заверен препис за решение на ОСЗГ в съществуващи реални граници, след датата на възстановяване.

АДВ. М.  -  Това решение е без подпис и дата.

 

На основание чл. 157 от ГПК, във връзка с чл. 144  от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  представените от процесуалния представител на жалбоподателя писмени  доказателства,  а именно заверено копие от заявление с вх. № 171/19.12.1991 г.  и заверено копие от декларация 329 за притежавани на непокрити земеделски имоти, както и заверени копия  от Решение № 764/2008 г. и  решение № 1039/2008 на Върховен касационен  съд.

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на заинтересованата страна З.Н.  решение  № 1376/2008 г. на ВКС, решение №  1320  на БРС, решение  130/2008 г. на БОС.

         По възражението направено от адв. М.  по допустимостта на жалбата, съдът обяви, че ще се произнесе с окончателния съдебен акт.

 

СТРАНИТЕ – Нямаме доказателствени искани. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Поради липса на процесуални  и доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ход по същество

 

АДВ. К. - Моля да постановите решение, с което да уважите  жалбата на доверителя ми, като вземете предвид решението, което сме представили. Нови решения със заверка от 21.2.2008  г. решение за възстановено право .  Те са постановени от  ВКС и след образуването на настоящето дело. По съществото. Първия въпрос е кой е процесния имот. Процесния имот е с площ от 7 дка заснет от  АК и документиран на представена скица. С тази площ имота е възстановен от  комисия. И в този обем е въведен във владение. Сравнение, имота на заинтересованата страна е с площ от 1 дка. По начало процесния имот е бил записан на моята доверителка. По данни на поземлената комисия, по повод на възражение, същия имот е записан като собственост на заинтересованата страна повторно. Комисията не е установила, че става въпрос за 7 дка, а не по § 34. Доверителката ми е доказала собствеността на процесния имот, както и договор за доброволна делба от 2002 г, като едноличен собственик на този имот. Заинтересованата  страна не може да се легитимира като собственичка на този имот от 7 дка. Първо защото същата се легитимира с препис от удостоверение. На съда сме предоставили хронология на това удостоверение.На съда сме предоставили хронология на това удостоверение, същото няма оригинал. От община Созопол е  установено, че е издаден от тетрадка- азбучник от кмета на с. Веселие. Този кмет  е кмет за периода от 01.11.91 г. до 30.10.2003  г. В сила от 01.03.1991 г. закона с преходните разпоредби се предвижда прекратяване на ползването на земеделски земи.  На второ място обстоятелствата -  преписа е издаден на починало лице. Издаден е по постановление  от 1987 г, докато наследодателя на заинтересованата страна, което се ползва от преписа е починал през 1984 г., много преди издаването на удостоверението и да се представи на починало лице. Сградата е била построена 1972 г. Данните посочват, че мястото не е по постановление, а  като  такова за лично ползване от ТКЗС, личното ползване няма нищо общо с режима на земите по §4 от ПЗР ЗСПЗЗ. Имотът не е заснет като рамки на процесния имот. Считам че жалбата ни е доказаната. Ще представя писмени бележки.

АДВ. М. –Моля да постановите определение, с което да прекратите делото поради недопустимост на жалбата, пред вид на това, че жалбоподателката не е доказала правото си на собственост. Видно от  решенията на БОС, въпреки че са обезсилени и жалбоподателката  не е собственик. Даже в защитата си колегата се позова на решение № 160/95 г. а това решение е нелегитимно. Че то не е подписано от поземлената комисия, липсва  доказателство „Вярно с оригинала”.  Имаме едно неподписано решение, на което се позовава  и въз основа на което е извършено договор за доброволна делба произтича от протокола на въвод за владение представено на поземлената комисия. Но държателя не се подписва, и който е издаден този протокол нямаме също завършена процедура на реституция. Но ако съда приеме,  че жалбата е допустима, то моля да имате предвид следното, доверителката ми притежава 1 дка, не е имала  и няма претенции към 7 дка.  Доказано с нотариален акт. Само три документа са по делото.От книга се вижда, че на Стоян Калчев е предоставен имот за ползване 244, имаме оценителен протокол, и издадено удостоверение, което се оспорва. Заповедта  на областния управител от 1997 г. показва,  че тези 30 дка се дават за всички имоти и са предоставени за ползване.  Ще представя подробна писмена защита. Ако не прекратите делото, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна за имота на доверителката  ми от 1 дка.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение  в срок

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.15  часа

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ