ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 13.01.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На тринадесети януари                             две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1692 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 14,40 часа се явиха:

Жалбоподателят „Емералд Хоспиталити 2013” ООД - редовно призован се представлява от адв. М. с представено пълномощно.

Ответникът Кмет на Община Несебър - редовно призован, се представлява от юк. Б. с представено пълномощно.

         Явява се вещо лице П.Ш..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         По делото е постъпило в срок заключение на вещо лице Ш..

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

 П.С.Ш. - **години, българка, българска гражданка, със средно-специално образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. М. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

 

         ВЪПРОС: Преместено ли е в момента съоръжението?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Към момента на огледа съоръжението не се намираше там, където е отбелязано по скицата.

 

         ВЪПРОС: На новото място закрепено ли е, или може да се премести?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Може да се мести.

 

         ВЪПРОС: Може ли да се постави на хоризонтална плоскост, без да се закрепва?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Да, може.

 

         Адв. М.: Нямам други въпроси.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам въпроси.

 

         СЪДЪТ: За какво служат „Г- образните метални планки”, разположени в основата на всяко от четирите седалки /на снимката от заключението/?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Самата беседка е била поставена на една от алеите в близост до басейна и чрез тези планки е застопорена с 4 болта в самата настилка и в момента на огледа болтовете си стояха на мястото където е била разположена беседката преди преместването - за по голяма стабилност са.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице.

         ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит. /издаден РКО 200,00 лв. на 13.01.2015г./

 

         Адв. М.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ  Б.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

         Адв. М.: Моля да отмените процесната заповед на посочените две основания – „Емералд Хоспиталити 2013” ООД  не е нито собственик на терена, нито е искало и е заявило самостоятелни вещни права върху терена. Дружеството експлоатира общи части на комплекса, но в случая административният орган не доказва дружеството да е извършител или собственик на гореописания според тях преместваем обект. В този смисъл има нарушение на процедурата - не се доказа собствеността на обекта, не се касае за преместваем обект, а за движима вещ, която се поставя да стои на терена. Вещото лице не може да установи как е била закрепена беседката към момента на издаване на заповедта. Твърдим, че към момента на издаване на заповедта, не е имало закрепване, а поставяне. Моля за отмяна на заповедта.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Моля да постановите решение, с което да потвърдите издадената заповед като правилна и законосъобразна предвид следните съображения: производството по издаване на оспорената заповед е въз основа на постъпила жалбата от един от собствениците на комплекса. Извършена е проверка от служител в общината и дружеството е уведомено за началото на административно производство по издаване на оспорената заповед. В законоустановения срок не е постъпило възражение, че жалбоподателят не е извършител на поставянето на въпросното съоръжение и поради тази причина заповедта е с адресат дружеството – жалбоподател. Считам, че въпросното слънцезащитно съоръжение попада под разпоредбата на § 5, т.80 от ДР на ЗУТ, още повече, че слънцезащитните съоръжения са описани в Наредба № 10 на ОбС Несебър.          Моля да потвърдите заповедта като правилна и законосъобразна.

 

         РЕПЛИКА НА АДВ. М.: Моля да съобразите обстоятелството, че в административната процедура адресатът на заповедта, за когото се твърди, че е връчено уведомление за стартиране на процедура, и същият не е възразил, че не е извършител на монтажа, не освобождава административния орган от задължението да установи действителния субект-извършил на това съоръжение, както и не може да прави извод в негова тежест.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,00 часа.

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: