ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 03.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети октомври                                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1691 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Е.Г., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Полицейски инспектор при Районно управление Несебър към ОДМВР Бургас – Л. Д.К., редовно призован, не се явява и представлява.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И        ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на И.Е.Г. против заповед за задържане на лице № 304зз-280/10.06.2017г. на полицейски инспектор при Районно управление Несебър към ОДМВР Бургас – Л.Д.К., с която на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР е задържан за срок от 24 часа.

 

ПОСТЪПИЛА е с писмо вх.№7126/11.07.2017г. административната преписка по издаване на обжалваната заповед.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на ответника, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на обжалвания административен акт.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ОСТАВЯ без уважение искането да бъде изискано досъдебно производство №3043м-549 от 10.06.2017г., тъй като по делото липсват доказателства това досъдебно производство да е приключило и не съществува процесуална възможност същото да бъде изискано в цялост.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че в случай, че иска да бъдат приобщени към настоящото дело доказателства събрани в посоченото досъдебно производство, следва изрично да ги посочи в нарочна молба, по реда на чл.192 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.11.2017г. от 10.50ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се изпрати копие от протокола на страните за запознаване с указанията на съда.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: