ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 18.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети ноември                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1691 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „ГОРУН 2006 – И.Б.”, редовно уведомен, не се явява, представлява се от адвокат Д., с пълномощно по делото.

      

За ОТВЕТНИКА – Кмет на Община Средец, редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно по делото

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Сиб груп” ЕООД, редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Вандино” ЕООД, редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Янтар 14” ЕООД, редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на ЕТ „Горун-2006- И. Б.” против заповед №569/21.07.2014 година на кмета на Община Средец, с която е определен изпълнител на услугите : сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад и подпомагане на естественото възобновяване-изсичане на подлес и храсти от обект номер 1407, отдели 132 „б”, „л”, „в1”, „г1”; 327 „б”, „д”, „ж”, „ю”; 508, „к”; 509 „е”, „ж” на територията на ОП „Общински гори „-Средец”, м. Вълчанов разклон.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам жалбата и изложените в нея аргументи. Моля да допуснете до разпит, искания с жалбата един свидетел, който водим в днешното съдебно заседание. Той е бил представляващ на една от фирмите участвала в конкурса и ще установи, това което сме посочили в жалбата, че представителя на класирания на първо място „Сиб груп” ЕООД е напуснал залата, заявявайки, че не желае да му се отваря офертата.

 

АДВОКАТ К.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Оспорената заповед на кмета на Община Средец е правилна и законосъобразна. Моля да се приемат представените с административната преписка доказателства.

Относно искането за разпит на свидетел, считам същото за неоснователно, тъй като има протокол подписан от комисията на конкурса, в който е отразено как е протекла процедурата и това се доказва със свидетелски показания е недопустимо.

Ако допуснете искания свидетел, моля да ни бъде допуснат и на нас един свидетел, който водим в днешното съдебно заседание.

 

АДВОКАТ Д.: Моля да не допускате искания свидетел от страна на ответника, тъй като той е бил член на комисията на конкурса и е подписал протокола като длъжностно лице и да установява тези обстоятелства като свидетел е недопустимо.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства

 

ДОПУСКА до разпит по един свидетел на страните, които да бъдат разпитани в днешното съдебно заседание.

 

ПРИСТЪПВА към разпита на свидетелите, които са въведени в залата.

Снема самоличността на свидетелите както следва:

 

Т. А. Т. - без родство със страните,

 

М. А. С. - години, служител в Община Средец,

 български граждани, неосъждани, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНИ за наказателната отговорност по чл.290 от НК за даване на неверни свидетелски показания. ОБЕЩАВАТ да говорят истината.

 

Свидетелката С. изведена от съдебната зала.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпита на свидетеля Т..

 

СВИДЕТЕЛЯТ Т. на въпроси на адвокат Д.: Аз присъствах на оспорвания конкурс. При започване на конкурса никой не ни е искал документи за самоличност.

Представлявах ЕТ„Горун-2006-И.Б.”. Процедурата започна с отваряне на документите и след това ценовата оферта на фирмата на Х., като името на фирмата не си спомням. След това се пристъпи на отварянето на документите и офертите на „Вандино”ЕООД, след това на моята фирма и накрая на „Сиб груп”ЕООД.

Представителят на „Сиб груп”ЕООД, още при отваряне на първите оферти, каза че излиза от залата и не иска да му отварят документите и ценовата оферта, но въпреки това комисията отвори документите и офертата на „Сиб груп”ЕООД.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

АДВОКАТ К.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Свидетелят Т. беше освободен, като същия остана в съдебната зала.

 

Съдът пристъпва към разпит на свидетелката С..

 

СВИДЕТЕЛКАТА С.: Аз бях член на комисията. Бях секретар. Конкурсът започна с 20-30 минути закъснение. Бяхме се събрали в обявения час за започване на конкурса, но председателя на конкурса каза, че представителя на „Сиб груп”ЕООД се обадил по телефона, че ще  закъснее. Изчакахме го да дойде и тогава започнахме процедурата. Първо отворихме документите на всички фирми за да ги проверим за допустимост. Нямаше недопуснати кандидати. След това отворихме  ценовите оферти една по една. При отварянето на офертите, на първата оферта излезе представителя на „Вандино”ЕООД, каза че излиза до тоалетната и се върна накрая, като бяхме приключили вече с всички оферти. От залата излезе при отварянето на самата оферта на „Сиб груп”ЕООД и представителя на „Сиб груп”ЕООД, който каза че излиза за малко, но повече не се върна до края на процедурата. Той излезе след като бяха отворени документите, но преди отваряне на офертата.

Никой не е заявявал, че не иска да му се отварят документите и ценовата оферта.

В протокола е записано закъснението на откриването на процедурата. Излизането и влизането на представителите на фирмите, мисля, че не е отразено в протокола. Не съм 100% сигурна.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към свидетеля.

 

Съдът освобождава свидетелката С..

 

СТРАНИТЕ:  Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да уважите жалбата по аргументите изложени в нея.

Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски, включително и за адвокатски хонорар.

Считам, че жалбата се доказа в настоящото производство, като Ви моля да отмените обжалваната заповед като незаконосъобразна и необоснована.

 

АДВОКАТ К.: Моля да оставите без уважение жалбата като необоснована и недоказана, а обжалваната заповед  на кмета на община Средец, като правилна и законосъобразна да я потвърдите. Не се доказа нарушение на процедурата в конкурса.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: