Р Е Ш Е Н И Е

 

       1446                                          18.07.2018г.                                     гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на дванадесети юли две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО Х.

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                                                                  2. МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  С. А.

прокурор: Росица Дапчева

като разгледа докладваното от съдия Хр. Х.  КАН дело № 1690 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационната жалба от И.Х.В., ЕГН **********, с адрес ***, чрез адв. Д.Р., против Решение № 734 от 06.06.2018г., постановено по НАХД № 6107 по описа на Районен съд – Бургас за 2017г., с което е потвърдено Наказателно постановление (НП) № 15-0769-001164 от 27.07.2015г., издадено от началник сектор към ОД МВР – Бургас, сектор „ПП”, с което за нарушение на чл.21, ал.2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП),  на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП на касатора И.Х.В. е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца, като в съответствие с Наредба Із-2539 от 17.12.2012г. са му отнети 12 контролни точки.

Иска се отмяна на атакуваното решение като необосновано, постановено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и в нарушение на материалния закон.

Касаторът И.Х.В. се явява лично и с процесуален представител адв. Р., която поддържа жалбата, като излага съображения в тази насока.

Ответникът по касацията Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас, редовно и своевременно уведомен, не изпраща представител и не взема отношение по жалбата.

Участващият в процеса представител на БОП счита касационната жалба за неоснователна и моли решението на районния съд да бъде оставено в сила. .

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Настоящият съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК, като споделя напълно направените въз основа на нея правни изводи.

От анализа на доказателствата по делото се установява, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на административнонаказващия орган, които да са довели до ограничаване правото на защита на касатора.

Въз основа на установената фактическа обстановка, първоинстанционният съд обосновано съдът е приел от правна страна, че констатираното административно нарушение е доказано по безспорен начин, съобразно установеното от стационарната радарна система по отношение на скоростта на автомобила управляван от касатора. В това отношение настоящата съдебна инстанция не споделя възраженията на касатора относно наличие на различия в номерата на снимката, на която е фиксирано извършеното нарушение. Няма разлика в  изписването на номерата на снимката в АУАН и в НП. Системата „MultaRadar SD580”, с която е установено нарушението е била монтирана на изхода на бензиностанция Ромпетрол преди 07.02.2015г. и това се установява от съдържанието на Протокол за проверка № 149/20.03.2014г. Не е спорно и авторството на извършеното деяние, тъй като касаторът е подал декларация по чл.188 от ЗДвП, че процесният автомобил е управляван от него, а представените по делото самолетни билети доказват единствено тяхното съществуване, но не и факта, че касаторът е пътувал с тях. Същият не е представил бордна карта за това, че е бил на самолета по време на полета, за който са закупени билетите.

Преценявайки доказателствата по делото и установените въз основа на тях факти, първоинстанционният съд е анализирал правилно фактическата обстановка и е достигнал до верните юридически изводи, поради което неговото решение е правилно и законосъобразно.

С оглед изложеното, не се установиха наведените касационни основания за отмяна на оспореното решение, поради което то следва да бъде оставено в сила, като валидно, допустимо и правилно.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, БАС, касационен състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 734 от 06.06.2018г., постановено по НАХД № 6107 по описа на Районен съд – Бургас за 2017г.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

  

    

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                        

 

 

          2.