ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 09.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети декември                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1690 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.С.Т., редовно призован, не се явява. За него адвокат К., с пълномощно по делото/л.6/.

 

ОТВЕТНИКЪТ - полицай при Пето РУ „Полиция“ гр.Бургас Н.Н.К., редовно призован, не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА – Пето Районно управление “Полиция“  гр.Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са с молба вх.№8118/31.10.2014година от Пето районно управление „Полиция” гр.Бургас, заверено копие на талон №357 за медицински преглед за установяване на здравния статус на лице, заверено копие от страница 2 на лист 7 и страница 1 на лист 8 от амбулаторен дневник от съдебно-медицинска експертиза №364/2014година, включително и оригинал на заповед № 160/03.08.2014година издадена от Н.К.- полицай при Пето РУ”Полиция”- Бургас.

 

АДВОКАТ К.: Запознала съм се с представените доказателства по делото. Не възразявам да бъдат приети.
Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх.№8118/31.10.2014година от Пето районно управление „Полиция” гр.Бургас писмени документи, а именно заверено копие на талон №357 за медицински преглед за установяване на здравния статус на лице, заверено копие от страница 2 на лист 7 и страница1 на лист 8 от амбулаторен дневник от съдебно-медицинска експертиза №364/2014година и копие от заповед № 160/03.08.2014година издадена от Н.К.- полицай при Пето РУ”Полиция”- Бургас.

 

ДА СЕ ВЪРНЕ на ответника представения по делото оригинал на заповед 160/03.08.2014година издадена от Н.К. - полицай при Пето РУ”Полиция” гр.Бургас.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо съдия, моля да отмените обжалваната заповед за задържане на лице като незаконосъобразна, поради съществени нарушения на материалния и процесуалния закон.

Моля, да присъдите направените разноски по делото.

Моля да ми бъде определен срок за представяне по делото на подробни писмени бележки, относно незаконосъобразността на акта.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.14часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: