Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

         883                      08 .05. 2018 год.                     гр.Бургас

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС

на двадесет и шести април 2018 год.

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :  СТАНИМИРА ДРУМЕВА                                    

                                     ЧЛЕНОВЕ :   РУМЕН ЙОСИФОВ 

                                                               ДИАНА ПЕТКОВА    

                                                                                                                                                                  

Секретар    Кр.Л.

Прокурор   А.Червеняков

като разгледа докладваното от  съдия Д.Петкова

канд.дело № 168 по описа на 2018 г.

          За да се произнесе, взе предвид следното:

           Производството по делото е по реда на чл.208 и сл.АПК във вр. с чл.63 ЗАНН.

          Образувано е по касационна жалба подадена от РУ-Айтос срещу Решение №175/8.12.2017 год. постановено по анд.№443/2017 год. по описа на РС-Айтос, с което е отменено НП издадено от касатора.

          Касаторът релевира доводи за незаконосъобразност на съдебното решение поради допуснато нарушаване на закона. Счита,че ответника е санкциониран като собственик и управител на „Тайм инвест 09“ЕООД, което дружество е собственик на лекия автомобил, а не като водач на същия.Иска отмяна на съдебното решение,след което съдът да постанови ново ,с което да потвърди  НП.

         В с.з. касаторът редовно и своевременно призован не изпраща представител.

         Ответната страна ,редовно и своевременно призована ,чрез процесуалният си представител оспорва основателността на жалбата.Счита че решението на въззивната инстанция като правилно и законосъобразно,следва да бъде оставено в сила.

         Представителят на ОП-Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.Счита, че решението на въззивната инстанция не страда от пороци съставляващи основания за неговата отмяна.

         Настоящата съдебна инстанция, извърши проверка на оспорения съдебен акт на посоченото в него касационно основание, което съставлява такова по чл.348 ал.1 т.1 НПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН., както и служебна проверка  с оглед чл.218 ал.2 АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН и  приема за установено следното:

        Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в законово установения срок по чл.211 ал.1 АПК, от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210 ал.1 от АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН и при спазване на изискванията на чл.212 АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН.

        Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

        С решението, предмет на касационната проверка РС-Айтос е отменил НП №17-0237-000556/13.07.2017 год.,издадено от Началник група към ОДМВР-Бургас, РУ- Айтос,с което на Ч.Д.М. *** за нарушение на чл.483 ал.1 т.1 от Кодекса за застраховането/КЗ/ е наложено на осн.чл.638 ал.1 т.2 във вр. с чл.461 т.1 КЗ административно наказание “глоба“ в размер на 2000 лв.

        За да постанови своя съдебен акт РС- Айтос е приел, че при съставянето на АУАН и издаването на НП  са допуснати съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване правото на защита на наказаното лице и обуславящи отмяна на наказателното постановление, без да е необходимо разглеждане на спора по същество.

        Настоящият състав  споделя изцяло направените от въззивната инстанция правни изводи.Изложените решаващи правни съображения относно констатираните противоречия при описание на нарушението,правната му квалификация,вида и размера на наложеното наказание са в съответствие с доказателствата по делото и приложимите нормативни разпоредби.

        В обстоятелствената част на НП са релевирани факти относими и към двете хипотези на административни нарушения съответно по чл.638 ал.1 и по ал.3 КЗ.Посочени са обстоятелства, правно значими за отговорността на собственика на процесното МПС за несключване на задължителна застраховка “Гражданска отговорност“ на автомобилистите, така и обстоятелства относими към отговорността на водача на МПС, който го управлява, без за същото да е сключен договор за такава застраховка.Словесно АНО е посочил че Ч.М. като водач на лек автомобил, собственост на „Тийм инвест 09“ЕООД не е изпълнил задължението си да сключи договор за задължителна застраховка“Гражданска отговорност“.Т.е в задължение на водача се вменява сключването на задължителната застраховка“Гражданска отговорност“ за МПС собственост на едно юридическо лице.Разликата между фактическите състави на отговорността,предвидена за собственика и за лицето ползвател се състои в действията по неговото управление. Собственикът е длъжен да сключи валидна застраховка “Гражданска отговорност“ при условие че ППС е регистрирано, като при липса на поведение съответстващо на посоченото задължение възниква и основание за налагане на административно наказание.Отговорността на водача на ППС възниква при управлението му,при липса на сключен договор“ГО“.В случая собственик на МПС е търговското дружество,макар и последното да е собственост на Ч.М..Последния е и представляващ това дружество ,но не е собственик като физическо лице на МПС за което няма сключен договор за задължителна застраховка“ГО“.На следващо място на Ч.М. е наложено наказание в размера предвиден по чл.638 ал.1 т.2 КЗ за ЕТ и юридически лица, но вида на наказанието е глоба, каквато се налага на физически лица.Освен това в сочената законова разпоредба вида на административното наказание не е „глоба“ ,а имуществена санкция.При анализираното съдържание на НП следва извода,че е налице вътрешно противоречие между обстоятелствената част,словесното формулиране на нарушението,правната му квалификация и санкционната норма,така и при определяне вида и размера на наказанието.Констатираните противоречия са предпоставили пълна неяснота на административнонаказателното обвинение и накърняване правото на защита на наказаното лице.

       При това положение решаващите доводи на районния съд за допуснати съществени процесуални нарушения в административнонаказателното производство са обосновани и формирани в съответствие с приложимите процесуални и материално правни норми.Не е осъществено соченото от касатора и служебно проверено касационно основание за отмяна на оспореното съдебно решение по чл.348 ал.1 т.1 НПК във  вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН. При извършване на служебната проверка съдът констатира, че решението е валидно и допустимо.С оглед на изложеното   то следва да бъде оставено в сила .

        Водим от горното и на осн.чл.221 ал.2 АПК във вр. с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН съдът

 

 

                                 

 

                                               Р   Е   Ш   И

 

      ОСТАВЯ в сила Решение № 175/8.12.2017 год. постановено по анд.№443/2017 год. на РС-Айтос.

      Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

                                                                                               2.