ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 242                           14.02.2017 година                                   гр. Бургас

 

Бургаският административен съд, дванадесети състав, на четиринадесети февруари две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

 

Председател: Диана Ганева

 

като разгледа докладваното от съдията Ганева административно дело № 168 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба от  П.И.П. ***.

С разпореждане № 518/24.01.2017г. съдът е указал да жалбоподателя в 7-дневен срок да представи документи за платена държавна такса, да посочи кой акт - действие или бездействие оспорва, от кой правен субект той е осъществен, да посочи в какво се състои незаконосъобразността на оспорения акт, действие или бездействие, да посочи в какво се състои искането.

С жалба от 31.01.2017г. жалбоподателят е отстранил част от нередовностите – заплатил е изискуемата държавна такса, поискал е предоставяне на правна помощ. С жалбата е представен нотариален акт и нечетливо копие на експертно решение, но не са изпълнени останалите указания на съда.

С разпореждане № 727/2.02.2017г. съдът отново е указал на жалбоподателя да посочи кой акт - действие или бездействие оспорва, от кой правен субект той е осъществен, да посочи в какво се състои незаконосъобразността на оспорения акт, действие или бездействие и да посочи в какво се състои искането. В случай, че оспорва административен акт, на П. е указано да представи копие от оспорения административен акт. По отношение на предоставянето на правна помощ в същото разпореждане съдът  е указал  на жалбоподателя да представи доказателства от съответните компетентни органи, от които може да се прецени наличието или липсата на средства за заплащане на адвокатско възнаграждение, включително и декларация за имуществено състояние, както и че съобразно чл.23 ал.3 от Закона за правната помощ и чл. 83, ал.2 от ГПК, преценката на съда се формира, като се вземе в предвид: 1.Доходите на лицето или на неговото семейство; 2.Имущественото състояние, удостоверено с декларация; 3.Семейното положение; 4.Здравословното състояние /включително четлив препис от представеното решение на ТЕЛК/; 5.Трудовата заетост; 6.Възрастта; 7.Други обстоятелства. Изпратено му е и копие от декларация по Закона за правната помощ с указание, че в 7-дневен срок от уведомяването следва да я попълни и изпрати в Административен съд Бургас.

С молба от 13.02.2017г. жалбоподателят отново не е изпълнил указанията на съда. Молбата от 13.02.2017г. отново не отговаря на изискванията на чл. 150, ал.1,т.5, т.6 и т.7 от АПК, което прави невъзможно извършване на дължимата преценка на правото на оспорване, включително дали е направено в законоустановения срок.

Ето защо, поради бездействието на жалбоподателя да изпълни изцяло  дадените  указания, на основание  чл. 158, ал.3 от АПК жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

По отношение предоставянето на правна помощ, жалбоподателят не е изпълнил указанията на съда, поради което поради непредставянето на документи от вида на посочените изрично в разпоредбата на чл.23, ал.3 от ЗПП, въз основа на които съдът да формира преценката си, че не разполага със средства за адвокатска защита, такава следва да му бъде отказана. Освен това настоящият казус не разкрива правна и фактическа сложност, изискващи адвокатска защита, от което следва, че и интересите на правосъдието не налагат предоставянето на исканата правна помощ.

Водим от горното и на основание чл.158, ал.3, вр. чл.150, ал.1 от АПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ без уважение искането на П.И.П. за предоставяне на правна помощ по реда на чл.21, т.3 от ЗПП.

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на П.И.П. ***.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 168 по описа на Административен съд Бургас за 2017г.                                                     

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

 

                                                                                              СЪДИЯ: