Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, № 878 / 23.05.2014г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и четвърти април, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                                    ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

при секретар М.В. и с участието на прокурор Тиха Стоянова изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 168/2014г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите е оспорил решение № 2373/2013г. постановено по АНД №3847/2013г. на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 2599/15.07.2013г., издадено от касатора. С наказателното постановление на „Хенди тел” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”А.Ляпчев” № 54, за нарушение на чл.230 от Закона за защита на потребителите е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно и иска от съда да го отмени, а по съществото на спора - да потвърди наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касация, редовно призовани, не се явяват и не се представляват. Преди съдебно заседание ответникът е депозирал по делото писмени възражения.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита касационната жалба за основателна и предлага да бъде уважена.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

Неоснователни са възраженията на касатора, касаещи дадения срок с предписанието, за чието неизпълнение е ангажирана отговорността на „Хенди тел” ЕООД. Обратно на касационното възражение АУАН не следва да съдържа в себе си покана за изпълнение на влязло в сила предписание, а информация за обвинение, че дадено лице е извършило конкретно нарушение, което следва да е ясно и точно описано. След като нарушението се състои в неизпълнение на предписания следва при описанието му ясно да е описано кога най-късно е следвало да бъде изпълнено даденото предписание и този краен срок следва да е изтекъл преди датата на съставяне на АУАН.

От административнонаказателната преписка става ясно, че даденото предписание като административен акт е било оспорено пред съда по реда на АПК и с решение №4219/2013г. постановено по адм.д.№34/2013г. Върховния административен съд е отменил решението на Административен съд - Бургас и е отхвърлил жалбата на „Хенди тел” ЕООД срещу даденото задължително предписание. Решението е влязло в сила на датата на неговото постановяване, тъй като то е окончателно и не подлежи на обжалване. Кога адресата на предписанието е узнал за това, че оспорването му е отхвърлено е ирелевантно, защото от една страна като участник в съдебния процес е длъжен да следи неговото развитие, от друга страна след като е влязло в сила предписанието то е следвало да бъде изпълнено така, както е дадено във всичките му елементи, в т.ч. и от гледна точка на дадения срок. Съжденията в тази насока на районния съд, че е следвало да бъде даден нов срок за изпълнение на предписанието са неправилни. Предписанието е административен акт, който включва в себе си и дадения срок за изпълнение. След като адресата на предписанието го е оспорил с твърдението, че е незаконосъобразно, е бил длъжен да съобрази поведението си както в хипотезата, ако неговата жалба бъде уважена, така и в хипотезата, когато бъде отхвърлена. Независимо от това решението на районния съд е правилно, защото в наказателното постановление са описани всякакви обстоятелства, но не и тези, които очертават административното нарушение визирано в чл.230 от Закона за защита на потребителите. Там е посочено колко пъти потребителската стока е проявила дефекти и е дадена в сервиз за ремонт, посочено е, че е дадено задължително предписание без да става ясно какво е съдържанието на това предписание, нито какъв е срока за неговото изпълнение. Описано е развитието на съдебното производство по оспорване на предписанието, но не е посочен едно от най-важните обстоятелства, представляващи обективен елемент на състава на нарушението, а именно кога е следвало да бъде изпълнено предписанието. След като тези елементи от състава на нарушението не са описани, обективно за нарушителя не е ясно към кой момент е обвинен, че не е изпълнил даденото предписание, както и в какво се състои това предписание, което се твърди, че не е изпълнил.

Възражението на касаторът за трайната съдебна практика, относно мотивите на административния акт може да се отнесе само към административните актове, каквото наказателното постановление не е. Той е правораздавателен акт, с който се налага наказание и от съдържанието му трябва ясно и недвусмислено да е описано нарушението и да е посочена нарушената норма така, че за наказаното лице да няма съмнение за какво нарушение е ангажирана отговорността му. В случая категорично не става ясно от наказателното постановление към кой момент деянието е довършено, т.е. кога най-късно е следвало да бъде изпълнено предписанието, както и какво е самото предписание, което се твърди, че не е изпълнено.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2373/27.11.2013г. постановено по АНД №3847/2013г. на Районен съд - Бургас.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: