О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 

 

Град Бургас, 27.01.2012 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град  БУРГАС, пети състав, на двадесет и седми  януари през две хиляди и дванадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                          

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело  № 168  по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Делото е образувано по жалба на А.И.С. и П.П.С. ***, против заповед № ДК-19-Б-16/10.11.2011г. на началника на сектор Бургас, РДНСК Югоизточен район.

При извършена служебна проверка за допустимост на производството съдът установи, че преди образуването на настоящото дело в Административен съд – гр.Бургас е образувано и висящо към момента административно дело № 2745/2011г. по описа на същия съд, като страните по двете дела са идентични. С разпореждане № 227 от 16.01.2012г. на съдия – докладчика по адм. дело № 2745/2011г., ответникът е задължен да представи преписката по издаване на заповед № ДК-19-Б-16/10.11.2011г. на началника на сектор Бургас, РДНСК Югоизточен район. В случая, разпореждането на съда е изпълнено в срок, но е образувано погрешно ново административно дело, вместо изисканата от съда и представена от ответника преписка по издаване на заповед № ДК-19-Б-16/10.11.2011г. на началника на сектор Бургас, РДНСК Югоизточен район, да бъде приложена към адм. дело № 2745/2011г. по описа на Административен съд – гр.Бургас. Това налага производството по настоящото дело да бъде прекратено и предвид приложените по него писмени доказателства – присъединено към образуваното адм. дело № 2745/2011г. по описа на съда.

Водим от горното и на основание чл.159, т.7 от АПК, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело  № 168 по описа за 2012г. на Административен съд – гр.Бургас.

ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 168/2012г. към адм. дело № 2745/2011г., двете по описа на Административен съд – гр.Бургас.

Определението е окончателно.

 

           

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: