ПРОТОКОЛ

 

Година 2010,23.02.                                                                                 град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        VІ-ти административен състав

На двадесет и трети февруари                                     две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 168 по описа за 2010година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

ЖалбоподателятЛукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен по телефона, се представлява от юрисконсулт М. Надлeжно упълномощена,   представя пълномощно.

За ответника по жалбата началник Митнически пункт „Нефтопристанище” гр.Бургас, редовно уведомен по телефона, се представлява  от  юрисконсулт Т. Надлежно упълномощена,   представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ  – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по искане на жалбоподателя депозирано в жалбата му  против  Решение № 1083/13.11.2009 г. на началника на МП „Нефтопристанище” гр.Бургас, с което иска да бъде спряно изпълнението на решението, относно задълженията за заплащане на лихви върху допълнително определения размер на ДДС в размер на 45318,65 лв.

Производството е по реда на чл. 166 от АПК.

 

По делото е постъпила допълнителна молба от жалбоподателя, в която е потвърдено искането за спиране и е представено копие от банкова гаранция 9915/12.09/01.12.2009 г. издадена от БНП – Парибанс (BNP PARIBAS), клон София. По банковата гаранция са представени два броя анекси и решение на началника на митница Бургас № 4402-1291/16.12.2009 г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Поддържам искането за спиране. Моля да приемете представените доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Не възразявам на така направеното искане. Пред Митница Бургас има представена гаранция на стойност 1 200 000 лв. В този си размер, тъй като основното задължение по решението за събиране на митни сборове са платени, и се касае само за обезпечаване на лихвите, така представени гаранции обезпечават всички лихви по общо издадените 32 бр. решения. В този смисъл не възразявам по направеното искане. Предоставям на съда.

 

На основание чл. 157 от ГПК, във връзка с чл. 144  от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  представените от административния орган писмени доказателства, представляващи част от административната преписка, а именно: договор № 40010159/01.02.2006 г.;удостоверение от Агенция по вписванията с изх.№200910113154218/13.10.2009 г.; Решение № 1083/13.11.2009 г. на началника на МП „Нефтопристанище”гр. Бургас; писмо изх. № 1083/13.11.2009 г. на МП „Нефтопристанище” гр. Бургас; банкова гаранция № 9915/12.09./01.12.2009 г.; Анекс № 1 към Банкова гаранция № 9915/12.09./01.12.2009 г.; решение № 4402-1291/16.12.2009 г. на началник Митница гр. Бургас.

ПРИЕМА  представеното от жалбоподателя писмено доказателство, а именно анекс № 2 към банкова гаранция № 9915/2009 г. като указва на жалбоподателя, че останалите представени от него с предварителна  молба писмени доказателства вече се намират по делото.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и  на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ход устни състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Моля искането ни за предварително спиране на изпълнението на Решение № 1083/13.11.2009 г. на началника на митнически пункт  Нефтопристанище” гр.Бургас да бъде уважено.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Моля уважаемия съд да се произнесе по искането за предварително спиране, като вземе предвид, че така представени гаранции обезпечават всички лихви.

 

По искането за спиране съдът намира следното:

….

За да бъде спряно предв. Изпълн. допуснато от закона, от категорията на обжавлваното решение е необходимо съгласно чл. 221 от ЗМ претендираното вземане независимо от това дали е главница или лихви да бъде надлежно обезпечено изцяло. В конкретния случай, с оглед представените доказателства и изявлението на прец. Пред. На ответника относно това, че банковата гаранция обезпечава изцяло всички вземания, които с административи актове на митницата се претендират от настоящия жалбоподател и които касаят вземане на лихви и се обезпечават надлежно и на осн. чл. 221 от ЗМ вр. 166, ал.3 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА допуснатото от закона предварително изпълнение на решение № 1083/13.11.2009 г.издадено от началник Митнически пункт „Нефтено пристанище” гр. Бургас, в частта относно задължението обективирано в решение за заплащане на лихви върху определения размер на ДДС, а именно 45318,65 лв.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в седемдневен срок от днес през Върховен административен съд  на Република България.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: