ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 25.09.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и пети септември                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1689 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  А.Б.С.,  редовно и своевременно призован, не се явява и не се  представлява.

ОТВЕТНИКЪТ Л.Д.К.- ПИ при РУ Несебър, редовно и своевременно призован, се явява лично.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ КОЛЕВ: Да се даде ход на делото.

 По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от А.Б.С. с ЕГН **********, чрез процесуален представител адвокат С.К.против Заповед рег.№ ***/10.06.2017г., издадена от Л.Д.К.– ПИ при РУ гр.Несебър, с която е заповядано задържане за срок от 24 часа на лицето А.Б.С. с ЕГН **********, роден в гр.Петрич, живущ *** в помещение за временно задържане на РУ - Несебър.

Иска се отмяна на оспорения административен акт.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

                Съдът докладва, че с писмо входящ № 9995/21.09.2017 година е постъпила исканата РУ – град Несебър справка, ведно с удостоверение относно компетентността  на  Л.Д.К.да издаде оспорената заповед.

          ОТВЕТНИКЪТ КОЛЕВ- Оспорвам жалбата. Нямам възражения по доклада.Да се  приемат доказателствата. Нямам други искания.

Съдът като счете, че представените  писмени  доказателства са относими към предмета на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с входящ № 9995/21.09.2017 година писмени доказателства.

ОТВЕТНИКЪТ К.- Нямам доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

ОТВЕТНИКЪТ К.– Считам, че жалбата не е основателна. Имал съм основание за задържане на лицето. Основанията са подкрепени с факти по досъдебното производство, но прокуратурата не разрешават  разпечатването и затова не са изпратени. Изготвени са множество докладни записки във връзка с установяване на  фактическата обстановка, които се намират в делото, от които става ясно основанието за задържане. Считам, че заповедта е издадена  законосъобразно и не следва да бъде отменена.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:06 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: