ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 12.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На дванадесет октомври                            две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1689 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:57 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС, редовно уведомен не се явява, изпраща за представител ю.к.Д., с надлежно представено  по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИМОРСКО, редовно уведомен,  не се явява и не се представлява.

По хода на делото:

Ю.К.Д. : Да се даде ход на делото

Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по Заповед № РД-09-47/15.08.2016 година на г-жа С.Т.- за областен управител на Област Бургас, с която се оспорва решение №142 на Общински съвет Приморско, прието по т.10 от дневния ред на заседание, проведено на 28.07.2016 година, отразено в Протокол№ 12, входиран в Областна администрация Бургас с вх.№ 61-00-121/1/01.08.2016 година.

УКАЗВА на ответния колективен орган, че е негова тежестта по установяване законосъобразността на оспорените от Областен управител  действия. В тази  връзка съдът докладва постъпили от страна на Областен  управител на 04.10.2016 година, след представяне на административната преписка уведомление за наличие на данни  за отмяна на  така оспореното решение с последващ административен  акт на ответния орган, прието с решение №158/31.08.2016 година, по повод на което съда е указал на Общински съвет гр.Приморско задължението да представи доказателства за влизазане в сила на така приетия административен акт.Към настоящият  момент отговор не е получен.

Ю.К.Д.-  Поддържам оспорването, да  се приеме административната преписка. Представям копие от решението на Общиски съвет, но няма подпис и печат. Моля да задължите  повторно  Общински съвет гр.Приморско да представи решението, с което отменя оспорването.

Съдът с оглед становището на оспорващата страна и по даказателствата

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административна преписка в цялост.

ПРИЕМА представеното в днешно съдебно заседание копие на решение № 158/31.08.2016 година на Общински съвет гр. Приморско  за отмяна на решение №142/28.07.2016 година

УКАЗВА ПОВТОРНО на  колективния административен  орган Общински съвет гр.Приморско да представи доказателства за приемане  и влизане в сила на същото  с оглед наличие на предпоставките за прекратяване на спорното производство.Горното да бъде изпълнено в 7 дневен срок от датата на уведомяна на ответния орган.

СЪДЪТ като взе предвид обстоятелството,  че делото не е пълно и всестранно изяснено от фактическа страна  намира, че събирането  на доказателства не следва да бъде приключвано и делото да бъде отложено за друга  дата, поради което  и предвид горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 02.11.2016 година от 16:30 ч. , за която дата и час страните се считат  за редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:06 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: