ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 02.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На втори ноември                                       две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1689 по описа за 2016 година

На именното повикване в 16:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС, редовно уведомен не се явява, изпраща за представител ю.к.Д., с надлежно представено  по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИМОРСКО, редовно уведомен,  не се явява и не се представлява.

По хода на делото:

Ю.К.Д. : Да се даде ход на делото

Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че е постъпило  заявление  вх. № 9771/21.10.2016 г. на ответната страна – Общински съвет Приморско, с което прилага по делото заверени копия на решение № 158/31.08.2016 от протокол №13/31.08.2016 година, относно отмяна на Решение №142/28.07.2016 година, копие от протокол №13/31.08.2016 година.Със същото заявление са представени доказателства за влизане  в сила на решение №158/31.08.2016 година, а именно: писмо  изх.№ 102/01.09.2016 година до Областен управител Бургас и писмо изх№106/17.09.2016 г.  до Секретаря на Община Приморско относно влезли в сила решения по  протокол №13 от  31.08.2016 година от заседание на Общински съвет Приморско.

С писмо вх.№ 10040/01.11.2016 година е постъпило становище от Областен управител на област Бургас, с което процесуалния  му представител изразява  становище,  че не възразява  предвид събраните доказателства за отмяна на процесното решение производството  по делото да бъде прекратено, поради изчерпване  на предмета на спора.

Ю.К.Д.-Поддържам представеното становище.Моля представените доказателства да бъдат приети.Няма да соча други доказателства.Да се приключи съдебното дирене.

Съдът  като взе предвид събраните по делото доказателства  и становището на страните в настоящето производство,както и обстоятелството, че ответния орган – Общински съвет Приморско  е отменил оспореното в настоящето дело  решение по т.10 от дневния ред на заседание на Общински съвет  Приморско, отразено в протокол №12 от 28.07.2016 година, решение №142/28.07.2016 година със свое решение № 158/31.08.2016 г. намира, че са налице предпоставките на чл.156, ал.2  АПК, а именно налице е оттегляне на административен акт и съгласие на оспорващия за това, поради което към настоящия момент липсва спорен предмет по делото и това обстоятелство се явява основание за прекратяване на настоящето  дело.Воден от горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по административно дело №1689/2016 година по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок  от днес за оспорващия орган и от датата на уведомяване на ответния орган, с частна жалба пред Върховния административен съд  на Република България.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: