О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

гр. Бургас, 18 декември  2008г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на единадесети декември, през две хиляди и осма година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: С.Д.

                                                                                        Ю.Р.

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора В.Ч., изслуша докладваното от съдия Г.Р.  КАХД № 1689/2008 Г.

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. АПК.

Частният жалбоподател – „ПЛАСТИМО” АД – гр. Самоков, представлявано от С. Н., чрез процесуалният си представител – адвокат Д. С., обжалва определение на Районен съд – гр. Царево № 280/21.08.2008 г., постановено по гр.дело № 168/2008 г. С определението е оставена без разглеждане жалбата на „ПЛАСТИМО” АД – гр. Самоков против решение № 2068/31.08.1995 г. на Поземлена комисия – гр. Царево и е прекратено производството по делото.

В жалбата се твърди, че постановеното определение е незаконосъобразно. Аргументите за това са, че въпреки, че по мнение на жалбоподателя Районният съд не е бил компетентен да се произнесе по жалбата, вместо да повдигне спор за подсъдност е постановил този незаконосъобразен акт. Твърди също така, че с посоченото определение е налице „двоен съдебен отказ от правосъдие”, като първи такъв се сочи определение № 1973/31.07.2008 г. на Бургаски административен съд, с което подадената жалба е била изпратена по компетентност на Районен съд – гр. Царево. Изтъква се също така, че първоинстанционният съд не е следвало да прилага нормите на ЗСПЗЗ, а е следвало да се произнесе по същността на жалбата по силата на чл.120 от Конституцията на Република България.

В съдебно заседание частният жалбоподател не взема становище. Представил е писмена защита след приключване на заседанието, като становище по същество.

Ответникът по частната жалба не взема становище.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас намира жалбата за неоснователна.

Частната жалба е подадена от лице, имащо право да обжалва определението по см. на чл. 229, ал. 1, т. 1 АПК и в срок, поради което е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

На 21.07.2008 г. „ПЛАСТИМО” АД – гр. Самоков е подало жалба до Административен съд – гр. Бургас срещу решение № 2068/31.08.1995 г. на Поземлена комисия – гр. Царево.

С оспорения акт е било възстановено правото на собственост на наследниците на С. А. Б. в съществуващи стари реални граници на четири недвижими имота, намиращи се местностите „Митринкова кашла”, „Петрата”, „Суролова курия” и „Коросията” в землището на  гр. Ахтопол.

С жалбата е искано от Административния съд отмяна на решението, като е заявено, че този акт е процесуално недопустим и незаконосъобразен, тъй като правото на собственост на жалбоподателя за част от имотите, посочени в решението е било признато по съдебен ред с влязло в сила решение.

При тези факти Административният съд е преценил, че не е компетентен да се произнесе по жалбата, прекратил е производството пред себе си и е изпратил делото на Районен съд – гр. Царево.

Последният, с подробни мотиви, е приел, че за жалбоподателя не е налице правен интерес от оспорване на решението на Поземлената комисия, поради което е оставил жалбата без разглеждане.

Този извод на съда е правилен и законосъобразен. Безспорно е установено, че оспореното решение на Поземлената комисия е постановено в производство по чл.14 ЗСПЗЗ, респ. чл.18ж ППЗСПЗЗ. Производството завършило с издаването на този акт е административно и то се развива само между административния орган и лицата, които са го сезирали. Трети заинтересовани лица в това производство няма.

В този смисъл при постановяване на оспореното решение страни по него са били Поземлената комисия и наследниците на С. Б.

Нещо повече, следва да се отбележи, че това решение на поземлената комисия като административен акт е непротивопоставимо на съдебното решение, с което е признато право на собственост на частния жалбоподател върху определени имоти.

Последното право съществува именно по силата на съдебното решение. Що се касае до формалното отразяване на това право на собственост в съответните карти и регистри, то жалбоподателят следва да отправи искане до съответния орган, поддържащ регистрите за отразяване на собствеността. Едва в случай на отказ от страна на този орган ще породи за жалбоподателя право на жалба.

Съдът намира, че не следва в настоящото производство да се занимава с въпроса дали Районният съд е следвало да повдигне припирня за подсъдност или не. Последното действие е предоставено изцяло в кръга на компетентност на съда, който преценя дали следва да разгледа едно дело или не.

Въпреки това следва да се отбележи, че Районният съд правилно е разгледал жалбата срещу решението на Поземлената комисия и е издал съответен акт въз основа преценката за нейната допустимост.

По изложените съображения настоящият състав намира постановеното определение за законосъобразно и поради това

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА  определение на Районен съд – гр. Царево № 280/21.08.2008 г., постановено по гр.дело № 168/2008 г.

                                          

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………ЧЛЕНОВЕ: 1. ………………………………………

 

                                                                                     2. ………………………………………