ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1512                       29 юни 2018 година                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  БУРГАС, осми състав, в закрито заседание на  двадесет и девети юни, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                                   Съдия : Златина Бъчварова

 

като разгледа  административно дело номер 1688  по описа за  2018 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 60, ал.5 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба на „Фитнес адиктед“ЕООД с ЕИК по Булстат ****, със седалище и адрес на управление- гр.Бургас, к-с **** * * *, представлявано от Т.С.П.против разпореждане за предварително изпълнение на заповед, без посочен номер, която още не му е връчена.

Иска да се отмени. Претендира разноски.

Съдът е указал на жалбоподателя да конкретизира заповедта, чието предварително изпълнение иска да се отмени, както и да заплати дължимата за производството държавна такса.

В тази връзка жалбоподателят, в нарочна писмена молба, вх.№7412 от 29.06.2018 г., сочи, че в изпълнение на указанията на съда представя доказателства за заплатена държавна такса, но не може да посочи номера на заповедта, чието предварително изпълнение иска да се отмени, тъй като същата не му е връчена, но по телефона е уведомен, че е издадена.

Жалбата е недопустима за разглеждане по същество, по следните съображения:

Ноторно е, че органите по приходите издават заповеди, с които прилагат  принудителните административни мерки „запечатване на търговски обекти“ и забраняват достъпа до тях, в които включват разпореждане за предварителното им изпълнение по чл.60, ал.1 АПК.

Съгласно разпоредбата на чл.60, ал.4 АПК разпореждането, с което се допуска или се отказва предварително изпълнение, може да се обжалва чрез административния орган пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен.

В конкретния случай, жалбата е подадена преждевременно, преди на жалбоподателя да е връчена заповедта, с която вероятно му е приложена ПАМ и е допуснато от органа предварително изпълнение.

Предвид твърдението, че същата ще му бъде връчена на 29.06.2018 г./петък/, след 17.00 часа, жалбоподателят може, в срока по чл.60, ал.4 АПК, който е тридневен, да поиска отмяна на предварителното й изпълнение на 02.07.2018 г., понеделник, когато изтича цитирания преклузивен срок.

При всички случаи неговото право на защита няма да бъде нарушено.

Предвид въведеното с нормата на чл.60, ал.5 АПК задължение за незабавно разглеждане на жалбата от съда, сега, производството е лишено от предмет и за жалбоподателя липсва правен интерес от провеждане на настоящия процес.

По тези съображения, жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

При този изход на процеса разноски на жалбоподателя не се следват.

Мотивиран така и на основание чл.159, т.1 и 4 АПК, Административен съд Бургас, осми състав

 

 

          О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Фитнес адиктед“ЕООД с ЕИК по Булстат ****, със седалище и адрес на управление- гр.Бургас, к-с **** * * *, представлявано от Т.С.П.против разпореждане за предварително изпълнение на заповед, без посочен номер, която още не му е връчена.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1688/2018 г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

 

                                                          СЪДИЯ: