ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№………….                       Дата 13 януари 2009 год.                       град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХІІІ-ти административен състав,

в публично заседание на 18 декември 2008 год.,  в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. П.С.

                                                                                   2. Д.Д.

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: С. Х

 

разгледа докладваното от съдия С.

КНАХ дело № 1688 по описа за 2008 год. и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по повод частна касационна жалба на “Албена” АД – клон ММЦ Приморско, представлявано от управителя Н. В. против Определение № 364/24.10.2008 год. по НАХ дело № 366/08 год. по описа на Царевския районен съд, с което съдът е прекратил производството по делото, като е приел, че жалбоподателят не е представил доказателства за своевременното обжалване на наказателното постановление, въпреки изрично дадените указания на съда в тази насока.  

Частният жалбоподател счита, че постановеното прекратително определение е неправилно, тъй като съобщението на съда с дадените указания не е редовно връчено на лице, упълномощено да получава съдебни книжа. Възразява също така, че в действителност срокът за обжалване е спазен, като в тази връзка представя разписка, съдържаща датата на връчване на наказателното постановление на 19.09.2008 год., поради което, депозираната на 24.09.2008 год. чрез административнонаказавщият орган жалба против издаденото наказателно постановление, е депозирана в предвидения от закона срок.

В съдебно заседание, чрез пълномощник, поддържа подадената жалба.

Ответникът по частната жалба не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за основателност на жалбата.

Частната жалба е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като основателна.

По делото пред районния съд е представено известието за доставяне, придружаващо писмото, с което е било връчено наказателното постановление на жалбоподателя. Наказателното постановление е придружено с писмо изх. № VІ-5-2025/01.09.2008 год., указващо на санкционираното дружество да оформи разписката, подписана от получател и дата на връчване, след което да я върне на адреса на администрацията на дирекция “Инспекция по труда” – Бургас. Видно от представената пред настоящата касационна инстанция разписка, същата е оформена, като дата на получаване е вписана – 19.09.2008 год. Жалбата против наказателното постановление е депозирана на дата 24.09.2008 год., поради което е спазен преклузивния 7-дневен срок за неговото оспорване. Това писмено доказателство не се съдържа в кориците по делото на Царевския районен съд, поради което е било обективно невъзможно съдът да вземе предвид това доказателство и да го съобрази при извода си относно допустимостта на оспорването. 

При тези обстоятелства, като е направил погрешен фактически извод относно датата на връчване на наказателното постановление, първоинстанционният съд е направил неправилен правен извод относно недопустимост на оспорването.

Следва да бъде отменено определението, с което е прекратено производството по оспорването на наказателното постановление, като делото се върне за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

Ръководен от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл. второ, във вр. с чл.236 от АПК, Административен съд Бургас,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 364/24.10.2008 год., постановено по НАХ дело № 366/08 год. по описа на Районен съд – Царево, с което е прекратено производството по делото.

ВРЪЩА делото на Районен съд – Царево за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението е окончателно.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………..

 

                                                                    ЧЛЕНОВЕ:1………………….

 

                                                                                        2………………….